OBČINA
ŠKOCJAN
KORONAVIRUS INFORMACIJE - Preberi več - Skrij obvestilo

RAZPIS za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Škocjan za leto 2019

20 september 2021
--:--:--

Datum objave: 22.4.2019

Rok za prijavo: 17.5.2019

Na podlagi 10. člena Odloka o priznanjih Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 17/16) Občina Škocjan objavlja naslednji

 

 

RAZPIS

za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Škocjan za leto 2019

 

 

1.       Priznanja Občine Škocjan so:

Ø  Naziv ČASTNEGA OBČANA Občine Škocjan,

Ø  NAGRADA Občine Škocjan,

Ø  PRIZNANJE Občine Škocjan.

 

2.       Naziv častnega občana Občine Škocjan se podeli osebi, ki je s svojim življenjem ali delom trajno povezana z Občino Škocjan in je prispevala k napredku in razvoju občine ali njenemu ugledu v širšem okolju.

 

Nagrada Občine Škocjanse podeli občanom Občine Škocjan za življenjsko delo ali izredne dosežke pri njihovem delu, ki se nanaša na izvajanje nalog občine oziroma zadovoljevanja potreb njenih prebivalcev.

 

Priznanje Občine Škocjanse podeli posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom in drugim organizacijam za posamične uspehe ali vidne dosežke na najrazličnejših področjih dela in ustvarjanja ali ob njihovih pomembnejših jubilejih.

 

3.       Naziv častnega občana Občine Škocjan je častno priznanje in se podeljuje v obliki listine v usnjeni mapi, skupaj s pisno utemeljitvijo.

 

Nagrada Občine Škocjan je denarna, o njeni višini odloči Občinski svet Občine Škocjan. Poleg denarne nagrade se nagrajencu izroči tudi diploma, skupaj s pisno utemeljitvijo.

 

Priznanje Občine Škocjan se podeljuje v obliki diplome, lahko pa tudi v obliki knjižnega ali drugega darila, skupaj s pisno utemeljitvijo.

 

4.       Na leto se podeli en (1) naziv častnega občana in ena (1) nagrada občine ter največ tri (3) priznanja Občine Škocjan.

 

Isto vrsto priznanja se lahko podeli samo enkrat, za iste zasluge se podeli ena vrsta priznanj. Priznanja se med seboj ne izključujejo.

 

5.       O podelitvi posamezne vrste priznanja odloči Občinski svet Občine Škocjan s sklepom po opravljenem razpisu za zbiranje predlogov.

 

6.       Predloge za podelitev priznanj lahko podajo fizične osebe, podjetja, zavodi, druge organizacije in skupnosti, društva, župan in odbori občinskega sveta.

 

7.       Predlog za podelitev priznanjamora biti podan v pisni obliki in mora vsebovati:

Ø  navedbo predlagatelja,

Ø  osnovne podatke predlaganega prejemnika priznanj,

Ø  vrsto predlaganega priznanja,

Ø  utemeljitev predloga za podelitev priznanja, z navedbo aktivnosti in dosežkov predlaganega prejemnika priznanja.

 

8.       Priznanja se podelijo enkrat letno, in sicer na slavnostni seji Občinskega sveta Občine Škocjan.

 

9.       Rok za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Škocjan za leto 2019 je petek, 17. maj 2019. Pisne predloge dostavite v zaprti ovojnici na naslov: Občina Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan, s pripisom: »Predlog za občinsko priznanje - NE ODPIRAJ«. Če je predlog poslan po pošti se šteje za pravočasnega, če je bil vložen priporočeno najpozneje na zadnji dan razpisnega roka. Predloge lahko oddate tudi osebno do konca razpisnega roka, vendar najpozneje zadnji dan razpisnega roka do 12. ure. Prepozni in nepopolni predlogi bodo izločeni iz nadaljnjih postopkov odločanja o priznanjih Občine Škocjan.

 

10.    Za vse dodatne informacije v zvezi z razpisom smo vam na voljo na sedežu občine ali preko telefona 07/38-46-300 in 051/612-111 ter preko e-pošte: info@obcina-skocjan.si.

 

TURIZEM

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE
UREDITEV OBMOČJA OB RADULJI