OBČINA
ŠKOCJAN
KORONAVIRUS INFORMACIJE - Preberi več - Skrij obvestilo

Ponovitev Javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Škocjan za leto 2019

20 september 2021
--:--:--

Datum objave: 10.7.2019

Rok za prijavo: 15.8.2019

Javni razpis nza sofinanciranje letnega programa športa v Občini Škocjan za leto 2019 Predmet sofinanciranja

Skladno s sprejetim Letnim programom športa v Občini Škocjan za leto 2019 so predmet sofinanciranja:

športni programi:

-       prostočasna športna vzgoja otrok in mladine,  

- prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok,

- prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok,

- prostočasna športna vzgoja mladine,

-       športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,

-       športna rekreacija,

-       šport starejših;

razvojne dejavnosti v športu:

-       usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu;

organiziranost v športu:

-       delovanje športnih društev/organizacij;

športne prireditve.

športni objekti in površine za šport v naravi

- uporaba športnih objektov

- investicije v javne športne objekte.

 Okvirna višina razpisanih sredstev

V Odloku o proračunu Občine Škocjan za leto 2019 (Uradni list RS, št. 87/16,  8/18 in 44/18) so za sofinanciranje vsebin tega javnega razpisa predvidena sredstva v skupni višini do 12.500,00 EUR.

Vsebine športnih programov se iz sredstev proračuna Občine Škocjan, planiranih na  proračunski postavki18004 – sofinanciranje športa po letnem programu športa, konto 412000 -  tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam, sofinancirajo v višini 8.000,00 EUR.

 

 

Tabela 1: Razdelitev sredstev po področjih porabe                                                v EUR

PODROČJE PORABE

     ZNESEK

Športna vzgoja predšolskih in šoloobveznih otrok

1.700,00

Športna vzgoja mladine

200,00

Šp. vzgoja otrok, mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

        300,00

Športne prireditve

1.500,00

Športna rekreacija

1.800,00

Šport starejših

1.000,00

Izobraž., usposabljanje in izpopolnjevanje. strokovnih kadrov v športu

        100,00

Delovanje športnih društev

1.400,00

 

Športni objekti in površine za šport v naravi se iz sredstev proračuna Občine Škocjan planirane na proračunski postavki18015 - Investicije v objekte in opremo za področje športa, konto 431000 – investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam, sofinancirajo v skupni višini 4.000,00 EUR.

1.         Razpisni rok in dostava vlog

Prijave je potrebno poslati na naslov: Občina Škocjan , Škocjan 67, 8275  Škocjan  ali oddati v sprejemni pisarni Občine Škocjan v  času uradnih ur najkasneje do četrtka, 15. 8. 2019, oziroma tega dne oddati pošiljko priporočeno na pošti.

 

Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS ZA ŠPORT 2019«. Na ovojnici morata biti navedena naziv in naslov pošiljatelja.

 


Priloge:

TURIZEM

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE
UREDITEV OBMOČJA OB RADULJI