OBČINA
ŠKOCJAN
KORONAVIRUS INFORMACIJE - Preberi več - Skrij obvestilo

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju kmetijske dejavnosti v Občini Škocjan za leto 2021

19 september 2021
--:--:--

Datum objave: 14.4.2021

Rok za prijavo: 14.5.2021

V OBČINI ŠKOCJAN ZA LETO 2021

 

Predmet javnega razpisa so sredstva proračuna Občine Škocjan, ki so namenjena za sofinanciranje programov za izvajanje kmetijske in kmetijstvu vzporedne dejavnosti izvajalcev, ki delujejo na območju Občine Škocjan, kjer imajo tudi svoj sedež. Izjema velja za društva, ki imajo lahko svoj sedež tudi izven območja Občine Škocjan, njihovi člani pa so tudi občani Občine Škocjan.

 

Višina sredstev, namenjenih za delovanje izvajalcev na področju kmetijskih in kmetijstvu vzporednih dejavnosti je 7.000,00 EUR in so namenjena financiranju naslednjih programov:

 

Ø  programi kmetijskih in kmetijstvu vzporednih dejavnosti izvajalcev, ki imajo sedež v Občini Škocjan ali

Ø  programi kmetijskih in kmetijstvu vzporednih dejavnosti izvajalcev, ki imajo sedež izven območja Občine Škocjan, njihovi člani pa so tudi občani Občine Škocjan.

 

Sredstva se namenijo za redno dejavnost izvajalcev ter za sofinanciranje posameznih aktivnosti in projektov.

 

Vrednost točke se določi vsako proračunsko leto posebej in je odvisna od višine sredstev, namenjenih za sofinanciranje dejavnosti in programov na področju kmetijskih in kmetijstvu vzporednih dejavnostiza to proračunsko obdobje ter skupne točkovne vrednosti ponujenih programov.

V letu 2021 se v proračunu predvidena sredstva za sofinanciranje kmetijskih in kmetijstvu vzporednih dejavnosti delijo na naslednji način:

Ø  programi kmetijskih in kmetijstvu vzporednih dejavnosti izvajalca, ki ima sedež v Občini Škocjan:

 

ZA REDNO DEJAVNOST: 1.800,00 EUR,

ZA SOFINANCIRANJE POSAMEZNIH AKTIVNOSTI: 2.000,00 EUR,

PROJEKTI: 2.550,00 EUR.

 

Ø  programi kmetijskih in kmetijstvu vzporednih dejavnosti izvajalca, ki ima sedež izven območja Občine Škocjan, njihovi člani pa so tudi občani Občine Škocjan:

 

ZA REDNO DEJAVNOST: 250,00 EUR,

ZA SOFINANCIRANJE POSAMEZNIH AKTIVNOSTI: 400,00 EUR.

 

Na javni razpis za sofinanciranje programov na področju kmetijskih in kmetijstvu vzporednih dejavnostise lahko prijavijo naslednji izvajalci:

Ø  kmetijska društva,

Ø  kmetijstvu vzporedna društva (društvo vinogradnikov, društvo čebelarjev, lovska družina, ribiška družina) in

Ø  druga registrirana društva, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva, vinogradništva, čebelarstva ali ohranjanja kulturnega življenja in udejstvovanja na območju občine v zvezi s kmetijstvom povezano dejavnostjo,

in so registrirani za izvajanje navedenih dejavnosti, opredeljenih v tem javnem razpisu.

 

4. Izvajalci kmetijskih in kmetijstvu vzporednih programov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

-          imajo sedež ali člane s stalnim prebivališčem v občini,

-          so registrirani za opravljanje dejavnosti ali programov na področju kmetijstva,

-          imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za opravljanje dejavnosti opredeljene v točki 3 tega razpisa,

-          imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini ter ostalo dokumentacijo, ki jo določa Zakon o društvih (Uradni list RS št., 64/11- uradno prečiščeno besedilo).

-          vodijo lastno evidenco o opravljanju dejavnosti in

-          aktivno delujejo vsaj eno leto pred objavo razpisa.

Merila in kriteriji za financiranje in sofinanciranje dejavnosti in projektov na področju kmetijstva ter delitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna so navedeni v prilogi 1, Pravilnika o sofinanciranju kmetijskih in kmetijstvu vzporednih dejavnosti v Občini Škocjan (Uradni list RS, št. 100/08, 17/11), ki vsebuje merila in kriterije o vrednotenju posamezne dejavnosti društva ali organizacije ter njihovih aktivnosti in projektov.

Razpisni rok za oddajo pisnih ponudb s strani izvajalcev za sofinanciranje navedenih programov je do vključno 14. maja 2021. Če prosilec pošlje vlogo po pošti, se šteje za pravočasno, če je bila poslana priporočeno po pošti najpozneje na dan razpisnega roka. Vloge je mogoče oddati tudi osebno do konca razpisnega roka v občinski upravi, vendar najpozneje zadnji dan razpisnega roka. Vse vloge morajo biti vložene na predpisanih obrazcih. Nepravočasno oddane vloge bo komisija s sklepom zavrgla.

Izvajalci kmetijskih in kmetijstvu vzporednih programov v Občini Škocjan dostavijo oziroma priporočeno pošljejo svoje ponudbe v pisni obliki v zaprti kuverti z oznako: «Za sofinanciranje programov in projektov na področju kmetijske dejavnosti v Občini Škocjan za leto 2021 - NE ODPIRAJ« na naslov Občina Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan.

 

Predlagatelji kmetijskih in kmetijstvu vzporednih programov v Občini Škocjan bodo o izidu javnega razpisa obveščeni čim prej, najpozneje pa v roku tridesetih (30) dni od sprejete odločitve komisije.

 

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so Vam v času uradnih ur na voljo na sedežu občine ali preko telefona 07/38-46 310 in 051/612-111, kontaktna oseba: Martina Mavsar ali preko e-pošte: info@obcina-skocjan.si.Priloge:

TURIZEM

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE
UREDITEV OBMOČJA OB RADULJI