OBČINA
ŠKOCJAN
KORONAVIRUS INFORMACIJE - Preberi več - Skrij obvestilo

Javni razpis za sofinanciranje nakupa gasilske opreme ali sofinanciranje vzdrževanja gasilskih objektov in ureditvijo njihove okolice v Občini Škocjan v letu 2018

19 september 2021
--:--:--

Datum objave: 27.9.2018

Rok za prijavo: 12.10.2018

Na podlagi Odloka o proračunu občine Škocjan za leto 2018 (Uradni list RS št. 87/16, 8/18 in 44/18), in Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 — uradno prečiščeno besedilo 1,

120/08 Odl. US: U-I-61/06-14, župan Občine Škocjan objavlja

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje nakupa gasilske opreme ali sofinanciranje vzdrževanja gasilskih objektov z ureditvijo njihove okolice v Občini Škocjan v letu 2018.

1.    Naziv in sedež financerja:

Občina Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan.

2.    Predmet javnega razpisa za sofinanciranje so:

•       nakup gasilske opreme,  vzdrževanje gasilskih objektov z ureditvijo okolice

3.    Okvirna višina razpisanih sredstev

Višina proračunskih sredstev, namenjenih za sofinanciranje projektov, prispelih na javni razpis za navedene investicije v Občini Škocjan znaša 10.000,00 €.

Sredstva bremenijo proračunsko postavko 07005 —Investicije v gasilstvu, konto 431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam.

4.    Dokumentacija razpisa

Dokumentacija razpisa obsega:

•       besedilo razpisa,  obvezne obrazce: Obrazec A (splošni podatki — izjava), Obrazec B (podatki o predlagatelju), Obrazec C (projekt), Obrazec I in II (izjave odgovorne osebe) Vzorec pogodbe.

5.    Vlagatelji

Na razpis se lahko prijavijo:

 gasilska društva, ki so registrirana in imajo sedež v Občini Skocjan.

6.    Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu

Na javni razpis lahko oddajo vloge prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

•       vloga na javni razpis mora biti oddana na predpisanih obrazcih in v določenem roku,

•       da je gasilsko društvo registrirana s sedežem v Občini Škocjan,  da gasilska društva izvajajo aktivnosti v občini Škocjan;  da izpolnjujejo vse obveznosti do Občine Škocjan;

•       da prijavijo program, ki je predmet razpisa;

•       imajo izdelano zaprto finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki,

7.    Merila in kriteriji za dodelitev sredstev

Vloge, ki se nanašajo na dodelitev finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa gasilske opreme, in sofinanciranje vzdrževanja gasilskih objektov z ureditvijo njihove okolice v Občini Škocjan v letu 2018. se bodo ocenile na podlagi meril in kriterijev, ki so obvezna priloga k razpisu.

Upravičeni stroški so:

•       stroški nakupa gasilske opreme,

•       stroški vzdrževanja gasilskih objektov z ureditvijo okolice

Popolna vloga mora izpolnjevati naslednje pogoje:

Vloga mora biti predložena na predpisanih obrazcih in čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku, vsebovati mora vse zahtevane obrazce in priloge. Na ustreznih mestih mora biti podpisana in žigosana.

8.    Razpisni rok in oddaja vlog

Rok za oddajo prijave na javni razpis je četrtek 12.10.2018

Za pravočasne se bodo štele vloge, ki bodo najkasneje zadnji dan roka oddane po pošti kot priporočene pošiljke.

Razpisno dokumentacijo s priloženimi obrazci lahko dobite na spletni strani Občine Škocjan: www.obcina-skocjan.si ali na občinski upravi, v času uradnih ur.

Prijave z izpolnjenimi obrazci ter priloge pošljite ali vložite osebno na naslov: Občina Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan v zaprti kuverti s pripisom »Javni razpis za sofinanciranje nakupa gasilske opreme ali sofinanciranje vzdrževanja gasilskih objektov z ureditvijo njihove okolice v Občini Škocjan v letu 2018.«

Vloge, ki ne bodo prispele v določenem roku, se ne bodo odpirale in bodo vrnjene prijavitelju. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji ter kriteriji razpisa.

9.     Postopek dodelitve sredstev in rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa:

 Komisija, ki jo imenuje župan, bo pregledala vloge, prispele na razpis. Če ugotovi, da vloga ni popolna, bo občinska uprava pozvala predlagatelja, da v roku petih dni le-to dopolni.

*     Vloge, ki ne bodo dopolnjene v pozivnem rok, bodo s sklepom zavržene.

*     Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev za razpis, se bodo izločile.

*     S strani komisije bo opravljeno vrednotenje popolnih vlog po merilih in kriterijih iz gasilskega razpisa.

*     Komisija bo najkasneje v roku 15 dni po zaključenem javnem razpisu prijaviteljem izdala odločbe o višini sofinanciranja oziroma o zavrnitvi le-tega.

*     Na izdano odločbo se bodo vlagatelji lahko pritožili v roku osmih dni od prejema le-te.  Z izbranimi upravičenci bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju prijavljenih projektov, na podlagi katerih bodo izplačana sredstva.

*     Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 30.11.2018.

Občina Škocjan lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev iz proračuna Občine.

10.Informacije o razpisu

Kontaktna oseba za dodatne informacije:Zvonko Petelin, telefon 07 38-46-304, zvonko.petelin@obcina-skocjan.si.

Številka: 845-0007/2018

Datum: 25.9.2018Priloge:

TURIZEM

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE
UREDITEV OBMOČJA OB RADULJI