OBČINA
ŠKOCJAN
KORONAVIRUS INFORMACIJE - Preberi več - Skrij obvestilo

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI ŠKOCJAN ZA LETO 2021

19 september 2021
--:--:--

Datum objave: 16.6.2021

Rok za prijavo: 30.7.2021

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI ŠKOCJAN ZA  LETO 2021

Na podlagi 21. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 - ZNOrg in 82/20), v skladu z usmeritvami Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023  - ReNPŠ14-23 (Uradni list RS, 26/14) in 9. člena Pravilnika o vrednotenju športnih programov v Občini Škocjan (Uradni list RS, št. 52/18), Občina Škocjan objavlja javni razpis v letu 2021.

V Odloku o proračunu Občine Škocjan za leto 2021 (Uradni list RS, št. 194/20 ) so za sofinanciranje vsebin tega javnega razpisa predvidena sredstva v skupni višini do 12.000,00 EUR.

Vsebine športnih programov se iz sredstev proračuna Občine Škocjan, planiranih na  proračunski postavki18004 – sofinanciranje športa po letnem programu športa, konto 4120 -  tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam, sofinancirajo v višini 8.000,00 EUR.

 

Tabela 1: Razdelitev sredstev po področjih porabe                                                v EUR

PODROČJE PORABE

     ZNESEK

Športna vzgoja predšolskih in šoloobveznih otrok

1.700,00

Športna vzgoja mladine

200,00

Šp. vzgoja otrok, mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

        300,00

Športne prireditve

1.500,00

Športna rekreacija

1.800,00

Šport starejših

1.000,00

Izobraž., usposabljanje in izpopolnjevanje. strokovnih kadrov v športu

        100,00

Delovanje športnih društev

1.400,00

 

Športni objekti in površine za šport v naravi - Investicije v objekte in opremo za področje športa, se financirajo na enaki proračunski postavki 18004 konto 4310 – investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam, v skupni višini 4.000,00 EUR.

Razpisna dokumentacija je objavljena na občinski spletni strani: http://www.obcina-skocjan.si/razpisi-odloki/razpisi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vloge s predpisano dokumentacijo morajo prispeti najkasneje do petka 30. julija 2021.

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so vam na voljo na sedežu občine ali preko telefona 07/38-46-311 in 051/612-111 (kontaktna oseba: Katja Žura) ali preko e-pošte: katja.zura@obcina-skocjan.si, ali info@obcina-skocjan.siPriloge:

TURIZEM

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE
UREDITEV OBMOČJA OB RADULJI