OBČINA
ŠKOCJAN
KORONAVIRUS INFORMACIJE - Preberi več - Skrij obvestilo

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja Letnega programa športav Občini Škocjan za leto 2020

23 januar 2021
--:--:--

Datum objave: 15.4.2020

Rok za prijavo: 30.6.2020

JAVNI RAZPIS

ZA SOFINANCIRANJE IZVAJANJALETNEGA PROGRAMA ŠPORTAV

OBČINI ŠKOCJAN ZA LETO 2020

 

Obveščamo vas, da je odprt Javni razpis za sofinanciranje izvajanja Letnega programa športav Občini Škocjan za leto 2020.

 

Vsebine športnih programov se iz sredstev proračuna Občine Škocjan, planiranih na  proračunski postavki18004 – sofinanciranje športa po letnem programu športa, konto 412000 -  tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam, sofinancirajo v višini 8.000,00 EUR.  

PODROČJE PORABE

     ZNESEK

Športna vzgoja predšolskih in šoloobveznih otrok

1.700,00

Športna vzgoja mladine

200,00

Šp. vzgoja otrok, mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

           300,00

Športne prireditve

1.500,00

Športna rekreacija

1.800,00

Šport starejših

1.000,00

Izobraž., usposabljanje in izpopolnjevanje. strokovnih kadrov v športu

           100,00

Delovanje športnih društev

1.400,00

 

V višini 4.000,00 EUR na proračunski postavki18015 - Investicije v objekte in opremo za področje športa, konto 431000 imamo planirana sredstva za razpis investicijskih sredstev športnim organizacijam in ustanovam.

 

Vloga mora biti predložena:

-          na predpisanih obrazcih,

-          na naslov: Občina Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan,

-          osebno do vključno torka, 30. junija 2020, do 12. ure oz. najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka,

-          v pisni obliki v zaprti ovojnici označena z oznako: »Za sofinanciranje izvajanja letnega programa športav Občini Škocjan za leto 2020- NE ODPIRAJ!«,

-          na hrbtni strani opremljena z naslovom pošiljatelja.

 

Za dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom smo vam na voljo na sedežu občine, preko telefona

07/38-46-311 in 051/612-111 (kontaktna oseba: Martina Hočevar) ali preko e-pošte: martina.hocevar@obcina-skocjan.si

 

Vse potrebne informacije v zvezi s tem javnim razpisom in prijavne obrazce najdete na spodnjih povezavah:

Ø  Sklep o začetku postopka

Ø  Besedilo Javnega razpisa za sofinanciranje izvajanjaLetnega programa športav Občini Škocjan za leto 2020 (pdf), 

Ø  Pogoji in merila o vrednotenju programov na področju humanitarnih in invalidskih dejavnosti ter ostalih neprofitnih organizacij, društev, združenj in zvez v Občini Škocjan (pdf),

Ø  Obrazci za prijavo na javni razpis (word) ter

Ø  vzorec Pogodbe o sofinanciranju programov izvajalca letnega programa športa v letu 2020(pdf).


 Priloge:

TURIZEM

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE