OBČINA
ŠKOCJAN
KORONAVIRUS INFORMACIJE - Preberi več - Skrij obvestilo

Javni razpis za investicije in investicijsko vzdrževanje Gasilskih domov,okolice in gasilske opreme v občini Škocjan v letu 2013

20 september 2021
--:--:--

Datum objave: 15.3.2013

Rok za prijavo: 15.4.2013

Na podlagi 2. člena Odloka o proračunu občine Škocjan za leto 2013 (Uradni list RS, št. 106/11 in 47/2012), župan Občine Škocjan objavlja

 

JAVNI RAZPIS za investicije in investicijsko vzdrževanje Gasilskih domov,okolice in gasilske opreme v občini Škocjan v letu 2013

 

Predmet podpore je sofinanciranje investicij v izgradnjo, prenovo, rekonstrukcijo, celostno revitalizacijo in modernizacijo gasilskih domov, njihove okolice in nakup gasilske opreme. Prav tako se sofinancira nakup zemljišča in odkup potrebnih prostorov za dejavnost.

 

Sofinancirani bodo:

·         projekti, ki vključujejo obnovo, rekonstrukcijo ali investicijsko vzdrževanje gasilskih domov                 in njihove okolice,

·         nakup gasilske opreme,

·         nakup zemljišča za potrebe gradnje društvenega objekta,

·         odkup potrebnih prostorov, ki zaokrožujejo celoto .

 

Okvirna višina razpisanih sredstev:

Višina proračunskih sredstev, namenjena za sofinanciranje projektov, prispelih na javni razpis za navedene investicije v občini Škocjan, je 17.000,00 €.

 

Dokumentacija razpisa:

,

,

 

 

 

 

 

Na razpis se lahko prijavijo:

•  gasilska društva, ki so registrirana in imajo sedež v Občini Škocjan.

 

Upravičeni stroški so:

•stroški obnove, rekonstrukcije ali investicijskega vzdrževanje gasilskih domov,

•stroški  nakupa gasilske opreme,

•stroški odkupa potrebnih prostorov, ki zaokrožujejo celoto,

•stroški nakupa zemljišča za potrebe gradnje društvenega objekta,

•stroški  ureditve okolice gasilskih domov.

 

Vloga mora biti predložena na predpisanih obrazcih in čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku, vsebovati mora vse zahtevane obrazce in priloge. Na ustreznih mestih mora biti podpisana in žigosana.

 

Rok za oddajo prijave na javni razpis je torek 15.04.2013.

 

Razpisno dokumentacijo s priloženimi obrazci lahko dobite na spletni strani Občine Škocjan: www.obcina-skocjan.si ali na občinski upravi, v času uradnih ur. Občina je dolžna na pisno zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi poslati, lahko tudi preko elektronske pošte.

 

Prijave z izpolnjenimi obrazci ter priloge pošljite na naslov: Občina Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan v zaprti kuverti s pripisom »Javni razpis za investicije in investicijsko vzdrževanje Gasilskih domov, okolice in gasilske opreme v občini Škocjan v letu 2013«.

 

Kontaktna oseba za dodatne informacije: Zvonko Petelin, telefon 38-46-304, zvonko.petelin@obcina-skocjan.si.

  

TURIZEM

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE
UREDITEV OBMOČJA OB RADULJI