OBČINA
ŠKOCJAN
KORONAVIRUS INFORMACIJE - Preberi več - Skrij obvestilo

Javni razpis za investicije in investicijsko vzdrževanje Gasilskih domov, okolice in gasilske opreme v Občini Škocjan v letu 2012

22 september 2021
--:--:--

Datum objave: 20.7.2012

Rok za prijavo: 31.7.2012

Na podlagi 2. člena Odloka o proračunu občine Škocjan za leto 2012 (Uradni list RS, št. 106/11 in 47/2012), župan Občine Škocjan objavlja

JAVNI RAZPISza investicije in investicijsko vzdrževanje Gasilskih domov,okolice in gasilske opreme v občini Škocjan v letu 2012

 

Predmet gasilskega razpisa

Predmet podpore je sofinanciranje investicij v izgradnjo, prenovo, rekonstrukcijo, celostno revitalizacijo in modernizacijo gasilskih domov, njihove okolice in nakup gasilske opreme. Prav tako se sofinancira nakup zemljišča in odkup potrebnih prostorov za dejavnost.

Sofinancirani bodo:

·         projekti, ki vključujejo obnovo, rekonstrukcijo ali investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in njihove okolice,

·         nakup gasilske opreme,

·         nakup zemljišča za potrebe gradnje društvenega objekta,

·         odkup potrebnih prostorov, ki zaokrožujejo celoto .

Okvirna višina razpisanih sredstev

Višina proračunskih sredstev, namenjena za sofinanciranje projektov, prispelih na javni razpis za navedene investicije v občini Škocjan, je 12.000,00 €.

Sredstva bremenijo proračunsko postavko 07005 –Investicije v gasilstvu,  konto 431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam.

Dokumentacija razpisa:

  • besedilo razpisa,  
  • obvezne obrazce: Obrazec A (splošni podatki – izjava), Obrazec B  (podatki o predlagatelju),  Obrazec C (projekt), Obrazec I in II (izjave odgovorne  osebe),. Vzorec pogodbe.

Vlagatelji

Na razpis se lahko prijavijo:

  •   gasilska društva, ki so registrirana in imajo sedež v Občini Škocjan.

Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu

Na javni razpis lahko oddajo vloge prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

·         vloga na javni razpis mora biti oddana na predpisanih obrazcih in v določenem roku,

·         da je pravna osebaregistrirana s sedežem v Občini Škocjan,

·         da izvajajo aktivnosti v občini Škocjan;

·         da izpolnjujejo vse obveznosti do naročnika;

·         da prijavijo program, ki je predmet razpisa;

·         so lastniki stavbnega objekta, ki je predmet prijave na razpis ali pa imajo sklenjeno pogodbo o stavbni pravici (izjava);

·         imajo izdelano zaprto finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki,

·         naložba se mora izvesti na območju občine Škocjan.

 

 

Merila in kriteriji za dodelitev sredstev

 

Vloge, ki se nanašajo na dodelitev finančnih sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje  Gasilskih domov, okolice in gasilske opremev občini Škocjan v letu 2012 se bodo ocenile na podlagi meril in kriterijev, ki so obvezna priloga k razpisu.

 

Upravičeni stroški so

  • stroški obnove, rekonstrukcije ali investicijskega vzdrževanje gasilskih domov,
  • stroški  nakupagasilske opreme,
  • stroški odkupa potrebnih prostorov, ki zaokrožujejo celoto,
  • stroški nakupa zemljišča za potrebe gradnje društvenega objekta,
  • stroški  ureditve okolice gasilskih domov.

 

Popolna vloga mora izpolnjevati naslednje pogoje:

Vloga mora biti predložena na predpisanih obrazcih in čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku, vsebovati mora vse zahtevane obrazce in priloge. Na ustreznih mestih mora biti podpisana in žigosana.

Razpisni rok in oddaja vlog

Rok za oddajo prijave na javni razpis je torek 31.7.2012.

Za pravočasne se bodo štele vloge, ki bodo najkasneje zadnji dan roka oddane po pošti kot priporočene pošiljke.

Razpisno dokumentacijo s priloženimi obrazci lahko dobite na spletni strani Občine Škocjan: www.obcina-skocjan.si ali na občinski upravi, v času uradnih ur. Občina je dolžna na pisno zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi poslati, lahko tudi preko elektronske pošte.

Prijave z izpolnjenimi obrazci ter priloge pošljite na naslov: Občina Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan v zaprti kuverti s pripisom »Javni razpis za investicije in investicijsko vzdrževanje Gasilskih domov, okolice in gasilske opreme v občini Škocjan v letu 2012

Vloge, ki bodo prispele po roku, se ne bodo odpirale in bodo vrnjene prijavitelju. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji ter kriteriji razpisa.

Občina Škocjan lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev iz proračuna Občine.

Informacije o razpisu

Kontaktna oseba za dodatne informacije: Martina Hočevar, telefon 38-46-308,

martina.hocevar@obcina-skocjan.siPriloge:

TURIZEM

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE
UREDITEV OBMOČJA OB RADULJI