OBČINA
ŠKOCJAN
KORONAVIRUS INFORMACIJE - Preberi več - Skrij obvestilo

JAVNI RAZPIS Za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Škocjan za leto 2014

22 september 2021
--:--:--

Datum objave: 21.2.2014

Rok za prijavo: 25.3.2014

Na podlagi 7. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Škocjan  za programsko obdobje 2007-2013 (Ur. List RS št. 66/2007),podaljšanje obstoječih shem državnih pomoči št.: 440-21/2013 in sklepa 25. redne seje Občinskega sveta, objavlja občinska uprava

JAVNI RAZPIS Za dodelitev  finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Škocjan  za leto 2014

Občina Škocjan (v nadaljevanju: občina) razpisuje nepovratna finančna sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja  za leto  2014 v okvirni višini 40.000,00 € po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006 in Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006.

Sredstva se dodelijo za naslednje ukrepe:

 

  •     Naložbe v kmetijska gospodarstva;
  •     Varstvo tradicionalne krajine in stavb;
  •     Pomoč za plačilo zavarovalnih premij; 
  •     Pomoč za zaokrožitev zemljišč;
  •     Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu;
  •     Investicije v dopolnilne dejavnosti na kmetijah;
  •     Investicije v opravljanje storitev in trženje proizvodov in storitev s kmetij;
  •     Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij.

 

ROK ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS

Vloge morajo biti oddane najkasneje do  vključno  TORKA,  25.  MARCA  2014.

Prepozne ali nepopolne vloge  bodo izločene iz nadaljnjega postopka , o čemer bodo vlagatelji posebej obveščeni. 

Vlogo je potrebno oddati v zaprti kuverti, označeni z» NE ODPIRAJ – prijava na Javni razpis za dodelitev  finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Škocjan  za leto 2014«, s podatki o pošiljatelju, na naslov : Občina Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan, vlagatelj s svojim podpisom jamči za pravilnost v vlogi navedenih podatkov.

Vloge se oddajo na sedežu občinske uprave Občine Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan v času uradnih ur, ali po pošti na naslov Občina Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan .

O izidu javnega razpisa  bodo vlagatelji obveščeni najkasneje v roku 45 dni po zaključenem razpisu.

 

Informacije glede razpisa so na voljo na občinski upravi Občine Škocjan  (Martina  Mavsar, 38-46-300 ali 38-46-3010) vsak delovni dan.

 

Pomembno!  Veljavna zakonodaja oziroma evropske uredbe  določajo, da se smejo uveljavljati le ukrepi, h katerim kmet pristopi po prejemu sklepa o odobritvi sredstev. Pomeni: sofinancirajo se lahko  projekti, ki šele bodo izvedeni (za nazaj ni več mogoče)!!

 Priloge:

TURIZEM

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE
UREDITEV OBMOČJA OB RADULJI