OBČINA
ŠKOCJAN
KORONAVIRUS INFORMACIJE - Preberi več - Skrij obvestilo

Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Škocjan za leto 2021

19 september 2021
--:--:--

Datum objave: 15.4.2021

Rok za prijavo: 29.10.2021

JAVNI RAZPIS O DODELJEVANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA V OBČINI ŠKOCJAN ZA LETO 2021

 

Na podlagi 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo (14/2013 popr.), 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), določil Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2021 (Uradni list RS, št. 194/20), Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Škocjan (Uradni list RS, št. 36/16) ter na podlagi Mnenja o skladnosti sheme de minimis pomoči z Ministrstva za finance (št. priglasitve: M001-5883296-2016) Občina Škocjan objavlja Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Škocjan za leto 2021.

 

Predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Škocjan s subvencioniranjem naslednjih ukrepov, ki so se oz. se bodo izvajali v razpisnem obdobju na območju Občine Škocjan:

1.       naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij,

2.       svetovalne storitve za izdelavo razpisne dokumentacije za prijavo na državne in mednarodne razpise,

3.       promocija izdelkov in storitev na sejmih in razstavah.

 

Skupna okvirna višina razpoložljivih sredstev namenjenih za izvedbo javnega razpisa je 6.000,00 EUR in so zagotovljena na proračunski postavki 14005 -spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

Višina sredstev po posameznih ukrepih znaša:

-       za ukrep 1 v predvideni višini 4.000,00 EUR,

-       za ukrep 2 v predvideni višini 1.000,00 EUR,

-       za ukrep 3 v predvideni višini 1.000,00 EUR.

Sredstva se lahko dodelijo upravičencem le za ukrepe, ki so se izvajali na območju Občine Škocjan in bili plačani v razpisnem obdobju od vključno 29. 10. 2020 do vključno 28. 10. 2021.

 

Razpisna dokumentacija je objavljena tudi na občinski spletni strani: http://www.obcina-skocjan.si/razpisi-odloki/razpisi.

 

Vse dodatne informacije so vam v času uradnih ur na voljo na sedežu občine ali preko telefona 07/38-46-307, kontaktna oseba: Mateja Robek Zaletelj ali preko e-pošte: mateja.robekzaletelj@obcina-skocjan.si.

 

Vloge s predpisano dokumentacijo po tem javnem razpisu morajo prispeti najkasneje do petka, 29. 10. 2021. Če vlagatelj pošlje vlogo po pošti se šteje za pravočasno, če je bila vložena priporočeno zadnji dan roka za oddajo vlog (velja datum poštnega žiga). Vloge je mogoče oddati tudi osebno do konca razpisnega roka pri občinski upravi, vendar najpozneje zadnji dan razpisnega roka do 12. ure na naslov: Občina Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan. Vloge je potrebno oddati za vsak posamezen ukrep posebej.

 

   Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Škocjan (Uradni list RS, št. 36/16).

Mnenje_o_skladnosti_sheme_de_minimis_pomoci_do_31122020(št. priglasitve: M001-5883296-2016).

 

 

.Priloge:

TURIZEM

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE
UREDITEV OBMOČJA OB RADULJI