OBČINA
ŠKOCJAN
KORONAVIRUS INFORMACIJE - Preberi več - Skrij obvestilo

Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Škocjan za leto 2016

22 september 2021
--:--:--

Datum objave: 15.9.2016

Rok za prijavo: 17.10.2016

Na podlagi 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo (14/2013popr.), 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), določil Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2016 (Uradni list RS, št. 1/15, 17/16), Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Škocjan (Uradni list RS, št. 36/16) ter na podlagi Mnenja o skladnosti shemi de minimis pomoči z Ministrstva za finance (št. priglasitve: M001-5883296-2016) Občina Škocjan objavlja

Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Škocjan za leto 2016.

 

Predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Škocjan s subvencioniranjem naslednjih ukrepov, ki so se izvajali v razpisnem obdobju na območju Občine Škocjan:

Predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Škocjan s subvencioniranjem naslednjih ukrepov, ki so se izvajali v razpisnem obdobju na območju občine Škocjan:

 

1.    naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij,

2.    svetovalne storitve za izdelavo razpisne dokumentacije za prijavo na državne in mednarodne razpise,

3.    promocija izdelkov in storitev na sejmih in razstavah.

Skupna okvirna višina razpoložljivih sredstev namenjenih za izvedbo javnega razpisa je 10.000 EUR in so zagotovljena na proračunski postavki 14005 -spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

Okvirna višina sredstev po posameznih ukrepih znaša:

-       za ukrep 1 v predvideni višini 8.000 EUR,

-       za ukrep 2 v predvideni višini 1.500 EUR,

-       za ukrep 3 v predvideni višini 1.500 EUR.

 

Razpisno dokumentacijo lahko vsi zainteresirani, v času uradnih ur, dvignejo tudi na sedežu občine.

 

 

 

Vse dodatne informacije v zvezi s tem javnim razpisom so vam, v času uradnih ur, na voljo na sedežu občine ali preko telefona 07/38-46-307, kontaktna oseba: Mateja Robek Zaleteljali preko e-pošte: mateja.robekzaletelj@obcina-skocjan.si.

 

Vloge s predpisano dokumentacijo po tem javnem razpisu morajo prispeti najkasneje do ponedeljka, 17. 10. 2016. Če vlagatelj pošlje vlogo po pošti se šteje za pravočasno, če je bila vložena priporočeno zadnji dan roka za oddajo vlog (velja datum poštnega žiga). Vloge je mogoče oddati tudi osebno do konca razpisnega roka pri občinski upravi, vendar najpozneje zadnji dan razpisnega roka do 12. ure na naslov: Občina Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan. Vloge je potrebno oddati za vsak posamezen ukrep posebej.

 

Priloge:     

Razpisna dokumentacija - Ukrep 1: oprema_in_nematerialne_investicije_2016.docx

Razpisna dokumentacija - Ukrep 2: svetovalne_storitev_za_idelavo_razpisne_dokumentacije_2016.docx

Razpisna dokeumentacija - Ukrep 3: promocija_na_sejmih_in_razstavah_2016.docx     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Škocjan (Uradni list RS, št. 36/16).

 

http://www.uradni-list.si/1/content?id=126671#!/Pravilnik-o-dodeljevanju-proracunskih-sredstev-za-pospesevanje-razvoja-malega-gospodarstva-v-Obcini-Skocjan

 

 

TURIZEM

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE
UREDITEV OBMOČJA OB RADULJI