OBČINA
ŠKOCJAN
KORONAVIRUS INFORMACIJE - Preberi več - Skrij obvestilo

Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Škocjan za leto 2014

19 september 2021
--:--:--

Datum objave: 14.4.2014

Rok za prijavo: 16.5.2014

 

JAVNI RAZPIS O DODELJEVANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA V OBČINI ŠKOCJAN ZA LETO 2014

 

Na podlagi 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011–UPB4(14/2013popr.), 110/2011-ZDIU12, 46/2013-ZIPRS1314-A, 101/2013-ZIPRS1415,101/2013), določil Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2014 (Uradni list RS, št. 110/13, 24/2014), Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Škocjan (Uradni list RS, št. 80/09, 100/09 in 16/11) ter na podlagi mnenja o shemi »de minimis« pomoči z Ministrstva za finance (št. priglasitve: M001-5883296-2013) in dopisa Ministrstva za finance o podaljšanju obstoječih shem državnih pomoči, z dne 18. 10. 2014 (št. zadeve: 007/413/2013/11), Občina Škocjan objavlja Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Škocjan za leto 2014.

 

Predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Škocjan s subvencioniranjem naslednjih ukrepov, ki so se izvajali v razpisnem obdobju na območju Občine Škocjan:

A) naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij,

D) posebno usposabljanje in dodatno izobraževanje.

 

Skupna okvirna višina razpoložljivih sredstev namenjenih za izvedbo javnega razpisa je 5.000 EUR in so zagotovljena na proračunski postavki 14005 -spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

Okvirna višina sredstev po posameznih ukrepih znaša:

 

a) za ukrep A v predvideni višini 3.000 EUR,

d) za ukrep D v predvideni višini 2.000 EUR.

 

 

Razpisno dokumentacijo lahko vsi zainteresirani, v času uradnih ur, dvignejo tudi na sedežu občine.

 

Vse dodatne informacije v zvezi s tem javnim razpisom so vam, v času uradnih ur, na voljo na sedežu občine ali preko telefona 07/38-46-303, kontaktna oseba: Andrej Herakovič ali preko e-pošte: andrej.herakovic@obcina-skocjan.si.

 

 

Vloge s predpisano dokumentacijo po tem javnem razpisu morajo prispeti najkasneje do petka, 16. 5. 2014. Če vlagatelj pošlje vlogo po pošti se šteje za pravočasno, če je bila vložena priporočeno najpozneje do razpisnega roka. Vloge je mogoče oddati tudi osebno do konca razpisnega roka v občinski upravi, vendar najpozneje zadnji dan razpisnega roka do 12. ure na naslov: Občina Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan. Vloge je potrebno oddati za vsak posamezen ukrep posebej.

 

 

-  Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Škocjan (Uradni list RS, št. 80/2009, 100/2009 in 16/2011).

 

 

 

 Priloge:

TURIZEM

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE
UREDITEV OBMOČJA OB RADULJI