OBČINA
ŠKOCJAN
KORONAVIRUS INFORMACIJE - Preberi več - Skrij obvestilo

Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Škocjan za leto 2013

22 september 2021
--:--:--

Datum objave: 2.10.2013

Rok za prijavo: 5.11.2013

Na podlagi 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, (14/13 popr.), 110/11 – ZDIU12), določil Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2013 (Uradni list RS, št. 103/12), Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Škocjan (Uradni list RS, št. 80/09, 100/09 in 16/11) in na podlagi mnenja o shemi »de minimis« pomoči z Ministrstva za finance (št. priglasitve: M001-5883296-2013) Občina Škocjan objavlja Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Škocjan za leto 2013.

 

Predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Škocjan s subvencioniranjem naslednjih ukrepov, ki so se izvajali v razpisnem obdobju na območju Občine Škocjan:

 

A) naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij,

 

B) svetovalne storitve za izdelavo razpisne dokumentacije za prijavo na državne in mednarodne razpise,

 

D) posebno usposabljanje in dodatno izobraževanje.

 

Skupna okvirna višina razpoložljivih sredstev namenjenih za izvedbo javnega razpisa je 4.000 EUR in so zagotovljena na proračunski postavki 14005 -spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

Okvirna višina sredstev po posameznih ukrepih znaša:

a) za ukrep A v predvideni višini 2.000 EUR,

b) za ukrep B v predvideni višini    500 EUR,

d) za ukrep D v predvideni višini 1.500 EUR.

 

 

Razpisno dokumentacijo vsi zainteresirani v času uradnih ur lahko dvignejo tudi na sedežu občine.

 

Vse dodatne informacije v zvezi s tem javnim razpisom so vam, v času uradnih ur, na voljo na sedežu občine ali preko telefona 07/38-46-307 in 051/612-111, kontaktna oseba: Mateja Robek Zaletelj ali preko e-pošte: mateja.robekzaletelj@obcina-skocjan.si.

 

Vloge s predpisano dokumentacijo po tem javnem razpisu morajo prispeti najkasneje do torka, 5. 11. 2013.  Če vlagatelj pošlje vlogo po pošti se šteje za pravočasno, če je bila vložena priporočeno najpozneje do razpisnega roka. Vloge je mogoče oddati tudi osebno do konca razpisnega roka v občinski upravi, vendar najpozneje zadnji dan razpisnega roka do 12. ure na naslov: Občina Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan. Vloge je potrebno oddati za vsak posamezen ukrep posebej.

Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Škocjan (Uradni list RS, št. 80/09 -100/09  in 16/11.Priloge:

TURIZEM

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE
UREDITEV OBMOČJA OB RADULJI