OBČINA
ŠKOCJAN
KORONAVIRUS INFORMACIJE - Preberi več - Skrij obvestilo

Javni razpis o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo mikro komunalnih čistilnih naprav v Občini Škocjan v letu 2021

19 september 2021
--:--:--

Datum objave: 22.6.2021

Rok za prijavo: 1.9.2021

JAVNI RAZPIS

ododeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo mikro komunalnih čistilnih naprav v Občini Škocjanv letu 2021

 

 Namen razpisa in orientacijski znesek:

·  Sofinancira se nakup in gradnjo mikro komunalnih čistilnih naprav(v nadaljevanju: MKČN) s kapaciteto do 50 PE, in sicer na območjih, kjer ni zgrajena in se ne bo gradila javna kanalizacija ali pa je projektantsko nesmiselno in ekonomsko neupravičeno graditi hišni priključek do javnega kanalizacijskega omrežja zaradi prevelike oddaljenosti, skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Republiki Sloveniji.

·         Višina razpisanih sredstev: 10.000 EUR.

·         Višina subvencije: do 50 % vrednosti investicije oz. do 1.000,00 EUR, brez DDV. Sredstva se razdelijo med vlagatelje v sorazmernem deležu višine računa in razpoložljivih sredstev v proračunu za tekoče leto.

ROK IN NAČIN PRIJAVE

Razpisni rok za oddajo pisnih vlog je do vključno 1. 9. 2021.

Vloge se pošljejo ali prinesejo na naslov: Občina Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan s pripisom »Ne odpiraj – vloga za sofinanciranje MKČN«. Na kuverti morajo biti napisani ime, priimek in naslov vlagatelja.

 

Če prosilec pošlje vlogo po pošti, se šteje za pravočasno, če je bila vložena priporočeno najpozneje do zadnjega dne razpisnega roka. Vloge je mogoče oddati tudi osebno do konca razpisnega roka pri občinski upravi, vendar najpozneje zadnji dan razpisnega roka do 12. ure.Priloge:

TURIZEM

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE
UREDITEV OBMOČJA OB RADULJI