OBČINA
ŠKOCJAN
KORONAVIRUS INFORMACIJE - Preberi več - Skrij obvestilo

Javni razpis o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo mikro komunalnih čistilnih naprav v Občini Škocjan v letu 2017

19 september 2021
--:--:--

Datum objave: 25.8.2017

Rok za prijavo: 29.11.2017

 

 

 

 

                                                                           

Občina Škocjan na podlagi Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo mikro komunalnih čistilnih naprav v Občini Škocjan (Uradni list RS, št. 43/2017) objavlja

 

 

DOPOLNITEV JAVNEGA RAZPISA

o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo mikro komunalnih čistilnih naprav v Občini Škocjan v letu 2017

 

Razpisni rok za oddajo pisnih vlog se podaljša do vključno 29. 11. 2017.

 

Vloge se pošljejo ali prinesejo na naslov: Občina Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan s pripisom »Ne odpiraj – vloga za sofinanciranje MKČN«.

 

Če prosilec pošlje vlogo po pošti, se šteje za pravočasno, če je bila vložena priporočeno najpozneje do zadnjega dne razpisnega roka. Vloge je mogoče oddati tudi osebno do konca razpisnega roka pri občinski upravi, vendar najpozneje zadnji dan razpisnega roka do 12. ure.

 

 

Številka zadeve: 354-0044/2017-8

Datum: 4. 10. 2017

 

                                                                                                      Župan Občine Škocjan

                                                                                                                Jože Kapler

 

 

 

 

 

Občina Škocjan na podlagi Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo mikro komunalnih čistilnih naprav v Občini Škocjan (Uradni list RS, št. 43/2017) objavlja

 

 

Javni razpis

o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo mikro komunalnih čistilnih naprav v Občini Škocjan v letu 2017

 

 

A  VRSTA UKREPA

 

1.        Namen razpisa in orientacijski znesek:

·  Sofinancira se nakup in gradnjo mikro komunalnih čistilnih naprav(v nadaljevanju: MKČN) s kapaciteto do 50 PE, in sicer na območjih, kjer ni zgrajena in se ne bo gradila javna kanalizacija ali pa je projektantsko nesmiselno in ekonomsko neupravičeno graditi hišni priključek do javnega kanalizacijskega omrežja zaradi prevelike oddaljenosti, skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Republiki Sloveniji.

·         Višina razpisanih sredstev: 6000 EUR.

·         Višina subvencije: do 50 % vrednosti investicije oz. do 1.000,00 EUR, brez DDV. Sredstva se razdelijo med vlagatelje v sorazmernem deležu višine računa in razpoložljivih sredstev v proračunu za tekoče leto.

 

2.    Pogoji za pridobitev sredstev:

·         Upravičenci do sredstev za izgradnjo MKČN so lastniki ali solastniki (fizične osebe) stanovanjskih objektov na območju občine Škocjan, ki zaprošajo za sredstva, z dejanskim in prijavljenim stalnim prebivališčem v stanovanjski hiši, in sicer za postavitev MKČN na zemljišču, ki pripada temu stanovanjskemu objektu in temu objektu tudi služi. V primeru izgradnje skupne MKČN za več stanovanjskih objektov je nosilec investicije (vlagatelj vloge) tisti, na katerem zemljišču bo MKČN zgrajena; soinvestitorji medsebojna razmerja uredijo s posebno pogodbo, ki ni časovno omejena in v kateri mora biti navedena oseba, ki bo zadolžena za upravljanje MKČN.

·         Upravičenec lahko pridobi proračunska sredstva za posamezen objekt le enkrat.

·         Sredstva se ne dodelijo za naložbe izven območja občine Škocjan.

 

3.    Upravičenec do sredstev iz tega pravilnika mora zagotoviti izpolnitev naslednjih pogojev:

  • MKČN mora imeti kot gradbeni proizvod v primeru, da gre za tipsko MKČN, izjavo o lastnostih izdelka z zahtevami glede mejnih vrednosti parametrov odpadnih vod, iz katere mora biti razvidno, da dosega učinke čiščenja, ki so predpisani za pripadajočo aglomeracijo oz. pripadajoče območje, kot je predpisano v predpisu, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode;
  • čiščenje komunalne odpadne vode v MKČN mora biti v skladu z določili predpisa, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode in skladno z določili predpisa, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih voda;
  • lokacija postavitve MKČN mora omogočati dostop in neovirano praznjenje;
  • MKČN mora biti izven aglomeracij, znotraj katerih se predvideva izgradnja javne kanalizacije skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Republiki Sloveniji. Informacije o območjih aglomeracij po tem programu vlagatelj pridobi osebno na Občini ali na Komunali Novo mesto d. o. o.. V primeru kasnejše izgradnje javne kanalizacije se v skladu z veljavnim občinskim odlokom preveri tehnična možnost priključitve objekta na javno kanalizacijo;
  • na svoje stroške mora zagotavljati redno čiščenje in vzdrževalna dela na MKČN ter skleniti z izvajalcem javne gospodarske službe Komunala Novo mesto d. o. o. pogodbo o odvozu odvečnega blata iz čistilne naprave;
  • lokacija objekta MKČN mora biti definirana na zemljiško parcelo, vlagatelji morajo razpolagati z lastniško pravico oziroma si morajo predhodno pridobiti potrebne pogodbe, overjene pri notarju;
  • pridobljeno veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt, zgrajen po 31. 12. 1967; za stanovanjski objekt, zgrajen pred 31. 12. 1967 pa v skladu z določili prvega odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno dovoljenje ali veljavno gradbeno dovoljenje;
  • sofinanciranje velja za obstoječe stanovanjske objekte in novogradnje, ki so legalno zgrajeni in evidentirani v uradnem zemljiškem katastru, če so stroški nastali od dneva uveljavitve tega pravilnika. Upravičenec lahko kandidira na razpis v obdobju največ do dveh let od dneva nakupa MKČN.

 

4.    Vlagatelj zahtevka poda pisno vlogo na občinsko upravo Občine Škocjan. Vloga  mora biti na predpisanem obrazcu, ki se ga dvigne na občinski upravi Občine Škocjan ali na spletni strani občine: www.skocjan.si.

 

 5. Vlogi za pridobitev sredstev mora biti priloženo:

·         osnovni podatki o MKČN (proizvajalec, kapaciteta ipd.),

·         izjava o lastnostih izdelka z zahtevami glede mejnih vrednosti parametrov odpadnih vod, če gre za tipsko MKČN,

·         račun, izdelan skladno z razpisnimi pogoji s popisom del in materiala,

·         dokazila o poravnanih stroških izgradnje (fotokopije plačanih računov),

·         izjava lastnika nepremičnine, da je seznanjen z vrsto in obsegom del na objektu,

·         izjava o zaključku naložbe,

·         izjava izvajalca del oziroma dobavitelja, da bo oziroma je opravil poseg skladno z veljavnimi predpisi,

·         kopija sklenjene pogodbe z izvajalcem javne službe za odvoz blata; v primeru MID-a kmetije je treba namesto tega podati izjavo skupaj s številko MID kmetije, da uporablja blato skladno s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu,

·         veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt, zgrajen po 31. 12. 1967, oziroma za stanovanjski objekt, zgrajen pred 31. 12. 1967, veljavno uporabno dovoljenje, izdano na podlagi določil 1. odstavka 197. člena ZGO-1 ali veljavno gradbeno dovoljenje;

·         rezultat prvih meritev akreditiranega laboratorija;

·         poročilo o prvih meritvah, potrjeno s strani izvajalca javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode;

·         potrdilo oziroma izjavo izvajalca javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode o ustreznosti MKČN;

·         soglasje javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode o potrditvi lokacije umestitve MKČN glede na državni Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Republiki Sloveniji;

·         v primeru izgradnje skupne MKČN za več stanovanjskih objektov pogodba, ki ni časovno omejena, v kateri mora biti navedena oseba, ki bo zadolžena za upravljanje MKČN in iz katere so razvidna medsebojna razmerja s soinvestitorji.

 

 

B  ROK IN NAČIN PRIJAVE

 

 

Razpisni rok za oddajo pisnih vlog je do vključno 30. 10. 2017.

 

Vloge se pošljejo ali prinesejo na naslov: Občina Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan s pripisom »Ne odpiraj – vloga za sofinanciranje MKČN«.

 

Če prosilec pošlje vlogo po pošti, se šteje za pravočasno, če je bila vložena priporočeno najpozneje do zadnjega dne razpisnega roka. Vloge je mogoče oddati tudi osebno do konca razpisnega roka pri občinski upravi, vendar najpozneje zadnji dan razpisnega roka do 12. ure.

 

 

C   OBRAVNAVANJE VLOG

 

 

Vloge obravnava in ugotavlja njihovo upravičenost do sredstev na podlagi javnega razpisa komisija, ki jo imenuje župan. Če vloga ob vložitvi ni popolna, se prosilca pozove, naj vlogo v roku 8 dni dopolni. Če tega ne stori oziroma je vloga kljub dopolnitvi še vedno nepopolna, se vlogo s sklepom zavrže. Vlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni z odločbo.

 

Zoper odločbo je možna pritožba, ki se v roku 15 dni od prejema odločbe vloži pri organu, ki je odločbo izdal. O pritožbi odloči župan.

 

Po pravnomočnosti odločbe bo občina z vsakim upravičencem sklenila pogodbo o dodelitvi nepovratnih sredstev. Če upravičenec ne vrne podpisane pogodbe najkasneje v roku 8 dni od njenega prejema, se šteje, da je vlogo na razpis umaknil. Po podpisu pogodbe se upravičencu na osebni bančni račun izvede izplačilo dodeljenega sofinancerskega deleža za izgradnjo mikro komunalnih čistilnih naprav v Občini Škocjanv letu 2017.

 

Dodatne informacije v zvezi z razpisom so na voljo pri občinski upravi Občine Škocjan.

 

 

Številka zadeve: 354-0044/2017

Datum: 25. 8. 2017

 

                                                                                                      Župan Občine Škocjan

                                                                                                            Jože Kapler, l. r.Priloge:

TURIZEM

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE
UREDITEV OBMOČJA OB RADULJI