OBČINA
ŠKOCJAN
KORONAVIRUS INFORMACIJE - Preberi več - Skrij obvestilo

Javni razpis o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo mikro komunalnih čistilnih naprav v Občini Škocjan v letu 2013

22 september 2021
--:--:--

Datum objave: 10.6.2013

Rok za prijavo: 30.8.2013

Občina Škocjan na podlagi Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo mikro komunalnih čistilnih naprav v Občini Škocjan (Uradni list RS, št. 86/11) objavlja

 

JAVNI RAZPIS ododeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo mikro komunalnih čistilnih naprav v Občini Škocjanv letu 2013

 

 

A  VRSTA UKREPA

 

1.        Namen razpisa in orientacijski znesek

·  Sofinancira se nakup in gradnjo mikro komunalnih čistilnih naprav(v nadaljevanju: MČN) s kapaciteto do 50 PE, in sicer na območjih izven aglomeracij, znotraj katerih se predvideva izgradnja javne kanalizacije, skladno z novelacijo Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Republiki Sloveniji in skladno s strategijo Občine Škocjan.

·         Višina razpisanih sredstev: 5000 EUR.

·         Višina subvencije: do 50 % vrednosti investicije oz. do največ 1000 EUR vključno z DDV. Sredstva se razdelijo med vlagatelje v sorazmernem deležu višine računa in razpoložljivih sredstev v proračunu za tekoče leto.

 

2.    Pogoji za pridobitev sredstev:

·         Upravičenci do sredstev za izgradnjo MČN so lastniki (fizične osebe) stanovanjskih objektov na območju občine Škocjan, in sicer za postavitev MČN na zemljišču, ki pripada temu stanovanjskemu objektu in temu objektu tudi služi. V primeru izgradnje skupne MČN za več stanovanjskih objektov je nosilec investicije (vlagatelj vloge) tisti, na katerem zemljišču bo MČN zgrajena. Soinvestitorji medsebojna razmerja uredijo s posebno pogodbo.

·         Upravičenci do sredstev so lahko tudi samostojni podjetniki s sedežem, tj. obratovalnico oziroma poslovnimi prostori na območju Občine Škocjan, pri katerih se dejavnost izvaja v stanovanjskih objektih in pri katerih imajo odpadne vode karakteristike komunalne odpadne vode.

 

3.    Upravičenec do sredstev iz tega pravilnika mora zagotoviti izpolnitev naslednjih pogojev:

·          MČN mora imeti kot gradbeni proizvod izjavo o skladnosti, kot je predpisana v predpisu, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav;

·         čiščenje komunalne odpadne vode v MČN mora biti v skladu z določili 4. člena o ustreznosti čiščenja komunalne odpadne vode, ki jih predpisuje Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih  čistilnih naprav (Ur. l. RS, št. 98/07, 30/10);

·    čistilna naprava mora biti na spisku MKČN, ki izpolnjujejo kriterije, ki je objavljen na spletnih straneh Zbornice komunalnega gospodarstva Republike Slovenije. V primeru rastlinske čistilne naprave mora biti priloženo dokazilo o izvedenih prvih meritvah s strani akreditirane organizacije, na primer Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto, Zavod za zdravstveno varstvo Maribor …;

·    MČN mora biti izven aglomeracij, znotraj katerih se predvideva izgradnja javne kanalizacije skladno z novelacijo Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Republiki Sloveniji. Informacije o območjih aglomeracij po tem programu vlagatelj pridobi osebno na Občini ali na Komunali Novo mesto d. o. o.. V primeru kasnejše izgradnje javne kanalizacije se v skladu z veljavnim občinskim odlokom preveri tehnična možnost priključitve objekta na javno kanalizacijo;

·    na svoje stroške mora zagotavljati redno čiščenje in vzdrževalna dela na MČN ter skleniti z izvajalcem gospodarske javne službe Komunala Novo mesto d. o. o. pogodbo o odvozu odvečnega blata iz čistilne naprave;

·    lokacija objekta MČN ali priključka mora biti definirana na zemljiško parcelo, vlagatelji morajo razpolagati z lastniško pravico oziroma si morajo predhodno pridobiti pravico graditi;

·    pridobljeno veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt, zgrajen po 31. 12. 1967; za stanovanjski objekt, zgrajen pred 31. 12. 1967 pa v skladu z določili 1. odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno dovoljenje;

·    MČN mora biti zgrajena legalno in imeti pridobljena vsa potrebna soglasja, v skladu s predpisom, ki ureja razvrščanje objektov glede na zahtevnost gradnje;

·    sofinanciranje velja za obstoječe stanovanjske objekte in novogradnje, ki so legalno zgrajeni in evidentirani v uradnem zemljiškem katastru, ter za legalno zgrajene MČN, če so stroški nastali po 1. 1. 2011.

 

4.    Vlagatelj zahtevka poda pisno vlogo na občinsko upravo Občine Škocjan. Vloga  mora biti na predpisanem obrazcu, ki se ga dvigne na občinski upravi Občine Škocjan ali na spletni strani občine: www.skocjan.si.

 

 5. Vlogi za pridobitev sredstev mora biti priloženo:

-        osnovni podatki o MČN (proizvajalec, tip MČN, kapaciteta, prodajalec ipd.),

-        spisek MKČN, ki izpolnjujejo kriterije, ki je objavljen na spletnih straneh Zbornice komunalnega gospodarstva, na kateri je označen predmetni ustrezen tip čistilne naprave ustreznega proizvajalca in prodajalca. V primeru rastlinske čistilne naprave mora biti priloženo dokazilo o izvedenih prvih meritvah s strani akreditirane organizacije, npr. Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto …;

-        račun, izdelan skladno z razpisnimi pogoji s popisom del in materiala ter odgovorno osebo za izvedbo del,

-       izjava lastnika nepremičnine, da je seznanjen z vrsto in obsegom del na objektu,

-       izjava izvajalca del oz. dobavitelja, da je opravil poseg skladno z veljavnimi predpisi,

-       kopija sklepa o registraciji izvajalca oz. dobavitelja, iz katerega je razvidno, da izpolnjuje pogoje za opravljanje ustrezne dejavnosti,

-       kopija sklenjene pogodbe z izvajalcem javne službe Komunala Novo mesto d. o. o. o odvozu odvečnega blata iz čistilne naprave,

-       dokazila o poravnanih stroških izgradnje (fotokopije plačanih računov),

-       izjava o skladnosti izdelka v slovenskem jeziku z dokazilom o izpolnjenih zahtevah slovenske zakonodaje o mejnih vrednosti parametrov odpadne vode,

-       izjava o zaključku naložbe,

-       kopija veljavnega gradbenega dovoljenja za stanovanjski objekt, zgrajen po 31. 12. 1967; oz. za stanovanjski objekt, zgrajen pred 31. 12. 1967, veljavno uporabno dovoljenje, izdano na podlagi določil 1. odstavka 197. člena ZGO-1,

-       izjava, da je MČN zgrajena legalno in ima pridobljena vsa potrebna soglasja, v skladu z Uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS 18/2013, 24/2013, 26/2013).

 

 

B  ROK IN NAČIN PRIJAVE

 

Razpisni rok za oddajo pisnih vlog je do vključno 30. 8. 2013.

 

Vloge se pošljejo ali prinesejo na naslov: Občina Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan s pripisom »Ne odpiraj – vloga za sofinanciranje MČN«.

 

Če prosilec pošlje vlogo po pošti, se šteje za pravočasno, če je bila vložena priporočeno najpozneje do zadnjega dne razpisnega roka. Vloge je mogoče oddati tudi osebno do konca razpisnega roka pri občinski upravi, vendar najpozneje zadnji dan razpisnega roka do 12. ure.

 

 

C   OBRAVNAVANJE VLOG

 

Vloge obravnava in ugotavlja njihovo upravičenost do sredstev na podlagi javnega razpisa komisija, ki jo imenuje župan. Vloge, ki bodo nepravočasne ali vsebinsko ne bodo izpolnjevale vseh pogojev, se s sklepom zavržejo. Nepopolne vloge se pozovejo k dopolnitvi v roku 15 dni; v kolikor v tem roku ne bodo dopolnjene, se s sklepom zavržejo. Vlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni s sklepom do konca oktobra 2013.

 

Na ta sklep je možna pisna pritožba v roku 8 dni od prejema pri organu, ki je sklep izdal. O pritožbi odloči župan v tridesetih dneh, katerega odločitev je dokončna.

 

Na podlagi nastopa dokončnosti sklepa se izbranega upravičenca pozove k podpisu sofinancerske pogodbe, katero je dolžan podpisano vrniti najkasneje v roku 5 dni. V kolikor pogodba v določenem roku ne bo podpisana in vrnjena občini, se smatra, da se upravičenec odpoveduje dodeljenim sofinancerskim sredstvom oz. odstopa od razpisa. V pogodbi o sofinanciranju se podrobneje določijo obveznosti upravičencev.

 

Po podpisu pogodbe se upravičencu do 31. 12. 2013 izvede izplačilo dodeljenega sofinancerskega deleža za izgradnjo mikro komunalnih čistilnih naprav v Občini Škocjanv letu 2013.

 

Dodatne informacije v zvezi z razpisom so na voljo pri občinski upravi Občine Škocjan.

 Priloge:

TURIZEM

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE
UREDITEV OBMOČJA OB RADULJI