OBČINA
ŠKOCJAN

Druge uradne objave

16 februar 2019
--:--:--
Razpisi
Odloki in uradne objave
Druge uradne objave

FOTOGRAFSKI NATEČAJ OBČINE ŠKOCJAN »KNOBLEHAJREVO LETO 2019«

FOTOGRAFSKI NATEČAJ OBČINE ŠKOCJAN »KNOBLEHAJREVO LETO 2019«   Občina Škocjan v okviru praznovanja Knobleharjevega leta 2019 objavlja fotogr...

Datum objave: 6.2.2019

Polletno poročilo SVIT - Novo mesto, občina Škocjan

...

Datum objave: 29.8.2018

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA NAKUP NEPREMIČNIN GTC Škocjan – Poslovna cona Škocjan

...

Datum objave: 13.8.2018

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA NAKUP NEPREMIČNIN GTC Škocjan – Poslovna cona Škocjan

...

Datum objave: 13.7.2018

Letni program športa v Občini Škocjan za leto 2018

...

Datum objave: 15.6.2018

Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo večnamenskega objekta v občini Škocjan

Dokumentacija za JNMV ...

Datum objave: 31.5.2018

Poročilo SVIT za Občino Škocjan 2017

...

Datum objave: 6.4.2018

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu parc. št. 1388 k.o. Dobrava

...

Datum objave: 4.4.2018

Namera o sklenitivi neposredne pogodbe parc. št. 1638/6, 1668, 1669, 1670 k.o. Stara vas

...

Datum objave: 4.4.2018

Letni program socialnega varstva v Občini Škocjan za leto 2018

...

Datum objave: 27.3.2018

Razpis šport - poročilo za leto 2017

    POROČILO O IZVAJANJU LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI ŠKOCJAN V LETU 2017     Obrazci za oddajo poročil za razpis za šp...

Datum objave: 14.3.2018

Seznam evidenčnih javnih naročil v letu 2017

...

Datum objave: 27.2.2018

Osnutek odloka o ustanovitvi javnega zavoda Dolenjske lekarne in popis nepremičnin

...

Datum objave: 25.9.2017

PLINIFIKACIJA- JAVNI POZIV PROMOTORJEM K ODDAJI VLOGE O ZAINTERESIRANOSTI ZA IZVAJANJE IZBIRNE LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE OPERATERJA DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA ZEMELJSKEGA PLINA V OBČINI ŠENTJERNEJ IN OBČINI ŠKOCJAN

...

Datum objave: 31.8.2017

Stališča do pripomb in predlogov, podanih v času Javne razgrnitve ter javne obravnave za OPN Škocjan

...

Datum objave: 28.7.2017

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

...

Datum objave: 20.6.2017

Letni program športa v Občini Škocjan

...

Datum objave: 16.6.2017

Stališča do pripomb in predlogov, podanih v času Javne razgrnitve ter javne obravnave za OPPN za območje starega jedra Škocjana

...

Datum objave: 3.4.2017

Letni program socialnega varstva v Občini Škocjan za leto 2017

...

Datum objave: 29.3.2017

Letni program kulture v Občini Škocjan za leto 2017

...

Datum objave: 29.3.2017

Seznam evidenčnih javnih naročil v letu 2016

Seznam evidenčnih javnih naročil v letu 2016 Priloga: datoteka v priponki. ...

Datum objave: 23.2.2017

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

...

Datum objave: 17.1.2017

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe parc.št. 3446/9 k.o. Bučka

...

Datum objave: 4.11.2016

Odločba - status grajenega javnega dobra lokalnega pomena nepremičninam

...

Datum objave: 29.9.2016

Javno naznanilo o javni razgrnitvi študije variant s predlogom najustreznejše variante in okoljskega poročila za cesto med AC A1 Maribor - Ljubljana in AC A2 Ljubljana - Obrežje pri Novem mestu (3. razvojna os - sredinski del)

      http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/prostorski_nacrti/drzavni_prostorski_nacrti/javne_razgrnitve_in_seznanitve/ ...

Datum objave: 16.9.2016

Namera o prodaji nepremičnine parc.št. 1396/2 k.o. Dobrava

...

Datum objave: 13.9.2016

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - Škocjan 66

...

Datum objave: 16.8.2016

Stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega osnutka OPPN Hrastulje II

...

Datum objave: 5.7.2016

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o služnosti

...

Datum objave: 30.6.2016

Letni program športa v Občini Škocjan za leto 2016

...

Datum objave: 16.6.2016

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

...

Datum objave: 20.5.2016

Letni program kulture v Občini Škocjan za leto 2016

...

Datum objave: 22.4.2016

Letni program socialnega varstva 2016

...

Datum objave: 22.4.2016

Javna razgrnitev OPPN Hrastulje II (dopolnjen osnutek): 13. 4. – 15. 5. 2016

...

Datum objave: 13.4.2016

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dop. osnutka OPPN Hrastulje II

...

Datum objave: 5.4.2016

Namera o ustanovitvi najemne pravice

...

Datum objave: 31.3.2016

Namera o ustanovitvi najemne pravice v k.o. Dobrava

  Namera o ustanovitvi najemne pravice v k.o. Dobrava. ...

Datum objave: 25.2.2016

Namera o ustanovitvi najemne pravice 1685/1 k.o. Dobrava

  Namera o ustanovitvi najemne pravice 1685/1 k.o. Dobrava ...

Datum objave: 25.2.2016

Namera o ustanovitvi najemne pravice

Namera o ustanovitvi najemne pravice ( 2015-2020). ...

Datum objave: 30.10.2015

Sklep o začetku priprave OPPN Hrastulje II

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Hrastulje II (30. 10. 2015). ...

Datum objave: 30.10.2015

Lokalni program kulture Občine Škocjan 2015-2018

Lokalni program kulture občine Škocjan 2015-2018 (sprejet 22.9.2015). ...

Datum objave: 25.9.2015

Osnutek odloka o prenehanju Javnega zavoda Romski zaposlitveni center

  Na podlagi 10. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/05– uradno prečiščeno besedilo,117/2006– ZDavP-2, 23/2...

Datum objave: 23.9.2015

Javna razgrnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje starega jedra Škocjana

    Pripombe lahko podate tudi na e-naslov: info@obcina-skocjan.si.     ...

Datum objave: 30.7.2015

Letni program športa v Občini Škocjan za leto 2015

Letni program športa v Občini Škocjan za leto 2015.pdf ...

Datum objave: 24.6.2015

Letni program socialnega varstva v Občini Škocjan za leto 2015

...

Datum objave: 18.3.2015

Letni program športa za 2014

Letni program športa za 2014t pdf ...

Datum objave: 16.7.2014

Letni program kulture v Občini Škocjan za leto 2014

Letni_program_kulture_v_obcini_skocjan_za_leto_2014.pdf ...

Datum objave: 8.7.2014

Stališča do pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve osnutka državnega prostorskega načrta

...

Datum objave: 3.1.2014

Stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega osnutka OPPN za obrtno servisno cono Logiče 1

...

Datum objave: 14.8.2013

Letni program kulture v Občini Škocjan za leto 2013

Letni_program_kulture_v_Občini_Škocjan.pdf ...

Datum objave: 15.7.2013

Javno naznanilo o javni razgrnitvi osnutka državnega prostorskega načrta za RTP 110/20 kV Dobruška vas

Javno naznanilo o javni razgrnitvi osnutka državnega prostorskega načrta za RTP 110/20 kV Dobruška .pdf ...

Datum objave: 10.7.2013

Letni program športa v Občini Škocjan za leto 2013

...

Datum objave: 1.7.2013

Grafike k razpisu za gradnjo komunalne infrastrukture v GTC Škocjan

  GTC_tloris_in_prerez_cn.pdf GTC_črpališče_tloris_crp GTC_črpalisce_tloris_crp2.pdf GTC_elektrika_znotraj_cn_situacija.pdf Grafike_GTC_prerez_31.pdf ...

Datum objave: 26.4.2013

Državni prostorski načrt za RTP 110/20 kV Dobruška vas - Študija variant s predlogom najustreznejše variante

Študija variant                   ...

Datum objave: 7.3.2013

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za obrtno servisno cono Logiče 1

                                                     ...

Datum objave: 7.3.2013

Javno naznanilo

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za obrtno servisno cono Logiče 1 ...

Datum objave: 28.2.2013

Seznam odlokov po letih

2002 ,   2003 ,   2004 ,   2005 ,   2006 ,   2007 ,   2008 ,   2009 ,   2010 ,   2011 ,   2012 ,   2013 ,   2014 ,   2015 ,   2016 ,   2017 ,   2018 ,   2019   

Objave kategorijah

Javna naznanila,   Drugo,   Letni program,  

Pokaži vse
TURIZEM