OBČINA
ŠKOCJAN
KORONAVIRUS INFORMACIJE - Preberi več - Skrij obvestilo

5. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (16.6.2015)

23 januar 2021
--:--:--


3. dopisna seja Občinskega sveta občine Škocjan (15.10.-16.10.2018)
20. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (25.9.2018)
19. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (12.6.2018)
18. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (27.3.2018)
17.seja Občinskega sveta Občine Škocjan (30.1.2018)
16. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (17.10.2017)
15. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (15. 6. 2017)
14. seja Občina sveta Občina Škocjan (28. 3. 2017)
13. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (20. 12. 2016)
12. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (8. 11. 2016)
11. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (27. 9. 2016)
1. izredna seja Občinskega sveta Občine Škocjan
10. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (14.6.2016)
9. seja Občinskega sveta Občine Škocjan 12.4.2016
8. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (18.2.2016)
7. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (8. 12. 2015)
6. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (22.9.2015)
5. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (16.6.2015)
4. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (17.3.2015)
3. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (16.12.2014)
2. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (18.11.2014)
1. dopisna seja Občinskega sveta Občine Škocjan (12. 10.-14. 10. 2015)
2. dopisna seja Občinskega sveta Občine Škocjan (9. 12. - 10. 12.2015)
1. konstitutivna seja Občinskega sveta Občine Škocjan (23.10.2014)

5. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (16. 6. 2015)

 

Vabilo

Vabilo - 5. seja OS - 16.6.2015. 

 

Predlagani dnevni red:

1.      Ugotovitev sklepčnosti sveta.

2.     Pregled in potrditev zapisnika_4._redne seje Občinskega sveta Občine Škocjan z dne 17.3.2015.

 
 

3.     Potrditev dnevnega reda 5. redne seje Občinskega sveta Občine Škocjan.

4.     Pregled in potrditev ssklepov in njihove realizacije 4. redne seje Občinskega sveta Občine Škocjan. 

5.     Poročilo o dolu župana in OU Občine Škocjan.

6.     Povzetek Letnega Poročila 2014 in Programa dela ter finančnega načrta 2015 Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto za Občino Škocjan.

7.     Letno poročilo Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2014.

8.    Elaborat o oblikovanju cen oskrbe s pitno vodo, elaborat o oblikovanju cen odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in elaborat o oblikovanju cen zbiranja in odvoza mešanih komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Škocjan.

9.     Vloga lokalne skupnosti pri izvajanju preventivnih programov.

10.   Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok v oddelke Vrtca RADOVEDNEŽ Škocjan.avilnik_o_spremembah_pravilnika_o_nacinu_sprejemanja_otrok_v_oddelke_vrtca.

11.   Razdruzitev_vaske_skupnosti_Dobrava_- Tomazja_vas.

12.   Predlog Statuta Občine Škocjan.

13.   Predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Škocjan.

14.   Soglasje občin ustanoviteljic Zdravstvenega doma Novo mesto k dopolnitvi odloka.

15.   Predlog za podelitev naziva Častni občan Občine Škocjan in podelitev Priznanj Občine Škocjan v letu 2015.

16.   Letni program športa v Občini Škocjan za leto 2015.

17.   Soglasje za prenos koncesije za opravljanje storitev splošne medicina na družbo z omejeno odgovornostjo.

                18.   Odstopna izjava in imenovanje nadomestne članice Uredniškega odbora občinskega glasila Naši koraki.

                19.   Cenik reklamnih in drugih oglasov v občinskem glasilu Naši koraki.

                20.   Druga_doopolnitev_letnega_nacrta_ravnanja_z_nepremicnim_premozenjem Občine Škocjan za leto 2015.

 
 

21.   Odgovori na pobude in vprašanja 4. redne seje z dne 17. 3. 2015.

22.   Vprašanja in pobude.

 

Zapisnik:

 

Zapisnik 5. seje OS - 16.6.2015.