OBČINA
ŠKOCJAN
KORONAVIRUS INFORMACIJE - Preberi več - Skrij obvestilo

19. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (12.6.2018)

23 januar 2021
--:--:--


3. dopisna seja Občinskega sveta občine Škocjan (15.10.-16.10.2018)
20. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (25.9.2018)
19. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (12.6.2018)
18. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (27.3.2018)
17.seja Občinskega sveta Občine Škocjan (30.1.2018)
16. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (17.10.2017)
15. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (15. 6. 2017)
14. seja Občina sveta Občina Škocjan (28. 3. 2017)
13. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (20. 12. 2016)
12. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (8. 11. 2016)
11. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (27. 9. 2016)
1. izredna seja Občinskega sveta Občine Škocjan
10. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (14.6.2016)
9. seja Občinskega sveta Občine Škocjan 12.4.2016
8. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (18.2.2016)
7. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (8. 12. 2015)
6. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (22.9.2015)
5. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (16.6.2015)
4. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (17.3.2015)
3. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (16.12.2014)
2. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (18.11.2014)
1. dopisna seja Občinskega sveta Občine Škocjan (12. 10.-14. 10. 2015)
2. dopisna seja Občinskega sveta Občine Škocjan (9. 12. - 10. 12.2015)
1. konstitutivna seja Občinskega sveta Občine Škocjan (23.10.2014)

 

 

 

19. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (12. 6. 2018)

 

Vabilo:

Vabilo 19. seja - 12. 6. 2018.

 

Predlagan dnevni red:

1.      Ugotovitev sklepčnosti sveta.

2.      Potrditev dnevnega reda 19. redne seje Občinskega sveta Občine Škocjan.

3.      Pregled in potrditev zapisnika 18. redne seje Občinskega sveta Občine Škocjan z dne 27. 3. 2018.

4.      Pregled in potrditev sklepov in njihove realizacije 18. redne seje Občinskega sveta Občine Škocjan z dne 27.3.2018.

5.     Imenovanje nadomestnega člana Občinskega sveta.

6.      Poročilo o delu župana in OU Občine Škocjan.

7.      Letno poročilo Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2017.

8.      Elaborat o oblikovanju cen oskrbe s pitno vodo, elaborat o oblikovanju cen storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in elaborat o oblikovanju cen zbiranja in odvoza mešanih komunalnih in bioloških odpadkov v občini Škocjan.

9.      Letno poročilo 2017 Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto in povzetek letnega poročila 2017 za Občino Škocjan, ter povzetek programa dela in finančnega načrta 2018 Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto za Občino Škocjan.

10.  Poročilo o opravljenem nadzoru nad poslovanjem Občine Škocjan v letu 2017.

11.  Novelacija idejne zasnove odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v občini Škocjan.

12.  Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2018.

13.  Odlok o ustanovitvi javnega podjetja CERO-DBK d.o.o..

14.  Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave - Medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Kostanjevica na Krki.

15.  Odlok o turistični in promocijski taksi v občini Škocjan.

16.  Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Škocjan.

17.  Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Škocjan.

18.  Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja "OPPN Hrastulje II" - prva obravnava.

19.  Letni program športa v Občini Škocjan za leto 2018.

 

20. Cenik uporabe dvoran.

21. Letno poslovno poročilo Upravne enote Novo mesto.

22. Imenovanje članov Občinske volilne komisije.

23. Predlogi za podelitev priznanj Občine Škocjan v letu 2018.

24.  Odgovori na pobude in vprašanja 18. redne seje z dne 27.3.2018.

25.  Vprašanja in pobude.

 

Zapisnik:

Zapisnik 19. seje - 12. 6. 2018.