OBČINA
ŠKOCJAN
KORONAVIRUS INFORMACIJE - Preberi več - Skrij obvestilo

15. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (15. 6. 2017)

29 oktober 2020
--:--:--


3. dopisna seja Občinskega sveta občine Škocjan (15.10.-16.10.2018)
20. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (25.9.2018)
19. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (12.6.2018)
18. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (27.3.2018)
17.seja Občinskega sveta Občine Škocjan (30.1.2018)
16. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (17.10.2017)
15. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (15. 6. 2017)
14. seja Občina sveta Občina Škocjan (28. 3. 2017)
13. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (20. 12. 2016)
12. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (8. 11. 2016)
11. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (27. 9. 2016)
1. izredna seja Občinskega sveta Občine Škocjan
10. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (14.6.2016)
9. seja Občinskega sveta Občine Škocjan 12.4.2016
8. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (18.2.2016)
7. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (8. 12. 2015)
6. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (22.9.2015)
5. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (16.6.2015)
4. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (17.3.2015)
3. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (16.12.2014)
2. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (18.11.2014)
1. dopisna seja Občinskega sveta Občine Škocjan (12. 10.-14. 10. 2015)
2. dopisna seja Občinskega sveta Občine Škocjan (9. 12. - 10. 12.2015)
1. konstitutivna seja Občinskega sveta Občine Škocjan (23.10.2014)

15. seja Občinskega sveta Občine Škocjan (15. 6. 2017)

 

Vabilo:

Vabilo 15. seja - 15. 6. 2017.

 

Predlagan dnevni red:

1.      Ugotovitev sklepčnosti sveta.

2.      Potrditev dnevnega reda 15. redne seje Občinskega sveta Občine Škocjan.

3.      Pregled in potrditev zapisnika 14. redne seje Občinskega sveta Občine Škocjan z dne 28. 3. 2017.

4.      Pregled in potrditev sklepov in njihove realizacije 14. redne seje Občinskega sveta Občine Škocjan.

5.      Poročilo o delu župana in OU Občine Škocjan.

6.      Odlok o dopolnitvi odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Škocjan.

7.      Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne službe operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini  Škocjan.

8.      Letno poročilo Komunale Novo Mesto d.o.o. za leto 2016.

9.      Poslovni plan Komunale Novo Mesto d.o.o. za leto 2017.

10.  Elaborat o oblikovanju cen oskrbe s pitno vodo, elaborat o oblikovanju cen storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in elaborat o oblikovanju cen zbiranja in odvoza mešanih komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Škocjan.

11.  Izgradnja objekta MBO Dolenjske in Bele Krajine na Leskovcu.

12.  Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v Občini Škocjan.

13.  Povzetek Letnega poročila Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto za Občino Škocjan in povzetek programa dela in finančni načrt 2017 Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto za Občino Škocjan.

14.  Soglasje k aktu o sistemizaciji delovnih mest Osnovne šole Frana Metelka Škocjan in vrtca Radovednež Škocjan.

15.  Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2017.

16.  Pravilnik o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo mikro komunalnih čistilnih naprav v Občini Škocjan.

17.  Predlogi za podelitev Priznanj Občine Škocjan v letu 2017.

18.  Letni program športa v Občini Škocjan za leto 2017.

19.  Odgovori na pobude in vprašanja 14. redne seje z dne 28. 3. 2017.

20.  Vprašanja in pobude.

 

Zapisnik:

Zapisnik 15. seje - 15. 6. 2017.