OBČINA
ŠKOCJAN
KORONAVIRUS INFORMACIJE - Preberi več - Skrij obvestilo

Poslovnik OS

19 september 2021
--:--:--

Organizacijo in način dela ureja Poslovnik  Občinskega sveta Občine Škocjan (UPB-uradno prečiščeno besedilo). Poslovnik najdete v Uradnem listu RS št. 89/2007, sprejete spremembe pa v Ur. l. RS št. 63/2008 in 90/2008.

 

S  Poslovnikom so definirane splošne določbe, ki urejajo način dela Občinskega sveta, konstituiranje, pravice in dolžnosti članov Občinskega sveta,  delovno področje, sklicevanje sej in vrste sej, potek sej ter vzdrževanje reda na seji, načini odločanja ter pisanje zapisnika.

 

Z istim poslovnikom so definirana tudi delovna telesa Občinskega sveta, to so odbori. Odbori so zadolženi za spremljanje posameznega področja  dela.

 

Občinski svet ima Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, katero sestavljajo občinski svetniki.

 

Poleg te imenuje Občinski svet stalne in občasne komisije ter odbore kot svoja delovna telesa. Občinski svet ima  devet odborov kot stalna delovna telesa in  Statutarno pravno komisijo. Odbori so 5-članski; sestavljajo jih po 3 svetniki in 2 zunanja občana.

 

Občasna delovna telesa ustanovi Občinski svet s sklepom, s katerim določi tudi število članov in naloge.

 

Za delo delovnih teles Občinskega sveta se smiselno uporabljajo določne Poslovnika Občinskega sveta Občine Škocjan.

Sestava OS

Odbori in komisije

Seje občinskega sveta

Poslovnik OS

TURIZEM

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE
UREDITEV OBMOČJA OB RADULJI