OBČINA
ŠKOCJAN
KORONAVIRUS INFORMACIJE - Preberi več - Skrij obvestilo

Delovna telesa občinskega sveta 2018 - 2022

11 april 2021
--:--:--

Delovna telesa občinskega sveta 2014 - 2018
Delovna telesa občinskega sveta 2010 - 2014
Delovna telesa občinskega sveta 2018 - 2022

 

DELOVNA TELESA OBČINSKEGA SVETA 2018 - 2022

 

  1. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

·         svetu predlaga kandidate za člane delovnih teles sveta, občinskih organov, ravnateljev, direktorjev in predstavnikov ustanovitelja v organih javnih zavodov, javnih agencij, javnih skladov in javnih podjetij,

·         opravlja naloge v zvezi s preprečevanjem korupcije,

·         svetu ali županu daje pobude in predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini, ki so v pristojnosti sveta,

·         pripravlja predloge odločitev sveta v zvezi s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev, članov občinskih organov in delovnih teles, ravnateljev in direktorjev javnih zavodov, javnih agencij in skladov ter direktorjev javnih podjetij ter izvršuje odločitve sveta,

·         obravnava druga vprašanja, ki ji jih določi svet.

 

Ø  predsednica Martina Kralj

Ø  člani: Slavko Pungeršič, Martina Božič, Robert Janežič in Matej Krnc

 

 

 

2.      Odbor za javne finance

·         področje javnih financ, proračun, zaključni račun, polletna poročila,

·         zadolževanje,

·         premoženje občine,

·         investicije,

·         ostala področja v zvezi z javnimi financami in njihovim upravljanjem.

 

Prej odbor za investicije in finance

 

Ø  predsednik: Slavko Pungeršič

Ø  člani: Martina Kralj, Rudi Janežič, Martina Božič, Danica Peterlin

 

 

 

3.      Odbor za gospodarske dejavnosti

·         obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju gospodarstva, kmetijstva in turizma ter nekaterih gospodarskih javnih služb (pokopališka in pogrebna dejavnost, cestna dejavnost, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča,…),

·         ostale dejavnosti iz pristojnosti na področju gospodarskih dejavnosti.

 

Prej odbori za kmetijstvo, drobno gospodarstvo, turizem, delno komunalne zadeve in promet

 

Ø  predsednik: Milan Markelc

Ø  člani: Matko Franc, Robert Janežič, Silvo Vene, Franc Rupar

 

 

 

 

4.      Odbor za negospodarske dejavnosti

·         obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju negospodarstva in javnih služb družbenih dejavnosti,

·         obravnava vprašanj v zvezi z izobraževanjem, kulturo, športom in rekreacijo, obravnava vprašanj v zvezi s socialno dejavnostjo občine in drugih družbenih dejavnosti (zdravstvo, humanitarna dejavnost, knjižnična dejavnost,…),

·         ostale dejavnosti iz pristojnosti na področju negospodarskih dejavnosti.

 

Prej odbori za otroško varstvo, šolstvo in šport, kulturo, varstvo naravne in kulturne dediščine in informiranje, zdravstvo in socialne zadeve

 

Ø  predsednik: Slavko Pungeršič

Ø  člani: Jožica Lindič, Franc Matko, Vida Gros, Sonja Povše Krmc

 

 

 

5.      Odbor za okolje in prostor

·         obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju varstva okolja, planiranja, gospodarjenja s prostorom,

·         obravnava prostorske plane občine,

·         obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju nekaterih gospodarskih javnih služb (Komunala NM, CeROD),

·         ostale dejavnosti iz pristojnosti na področju okolja in prostora.

 

Prej odbori za varstvo okolja in urejanje prostora, delno komunalne zadeve in promet

 

Ø  predsednik: Alojz Hočevar

Ø  člani: Vinko Gradišar, Matej Krnc, Jože Zorko, Klemen Mlakar

 

 

 

6. Statutarno pravna komisija

·         obravnava predlog statuta občine in poslovnika občinskega sveta in njunih sprememb oziroma dopolnitev, odlokov in drugih aktov, ki jih občinski svet sprejema v obliki predpisov,

·         oblikuje svoje mnenje oziroma stališče glede skladnosti obravnavanih predlogov aktov z ustavo, zakoni in statutom občine ter glede medsebojne skladnosti z drugimi veljavnimi akti občine,

·         predlaga občinskemu svetu v sprejem spremembe in dopolnitve statuta občine in poslovnika občinskega sveta ter obvezno razlago določb splošnih aktov občine.

 

Ø  predsednica: Martina Kralj

Ø  člani: Franc Kocjan, Klemen Mlakar, Milan Markelc, Alojz Hočevar

 

 

 

 

7. Uredniški odbor Naših korakov

Ø  urednik: Davorin Lavrič

Ø  člani:  Martina Božič, Uršula Bevec, Jaka Matičič, Martina Mavsar

 

 

 

8. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Ø  predsednik: Janko Škoporc

Ø  člani: Anka Blatnik Gorenc, Igor Jurečič, Sandi Kumljanc, predstavnik Policijske postaje Šentjernej

 

 

9. Gasilsko poveljstvo

 

10. Nadzorni odbor Občine Škocjan

Ø  Mateja Žibert Kos

Ø  Franci Smrekar

Ø  Marko Mlakar

Ø  Tanja Šraj

Ø  Urška Osredkar

 

 

 

Sestava OS

Odbori in komisije

Seje občinskega sveta

Poslovnik OS

TURIZEM

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE
UREDITEV OBMOČJA OB RADULJI