OBČINA
ŠKOCJAN
KORONAVIRUS INFORMACIJE - Preberi več - Skrij obvestilo

Delovna telesa občinskega sveta 2014 - 2018

19 september 2021
--:--:--

Delovna telesa občinskega sveta 2014 - 2018
Delovna telesa občinskega sveta 2010 - 2014
Delovna telesa občinskega sveta 2018 - 2022

DELOVNA TELESA OBČINSKEGA SVETA 2014 - 2018

Občinski svet ima stalne in občasne komisije in odbore kot svoja delovna telesa.
 

Stalna telesa in komisije sestavlja po pet članov, od tega trije člani občinskega sveta ter dva zunanja člana. Delo delovnih teles vodi in usklajuje predsednik, tehnično pomoč pa zagotavlja občinska uprava.

 

Stalna delovna telesa občinskega sveta:

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Komisijo izvoli občinski svet izmed članov občinskega sveta. Komisija predlaga občinskemu svetu kandidate za člane in predsednike drugih delovnih teles, daje pobude oziroma predloge glede kadrovskih vprašanj, pripravlja predloge glede plač ter drugih prejemkov občinskih funkcionarjev ter obravnava druga vprašanja, ki jih določi občinski svet.
 

Sestava:

·         predsednica: Martina Kralj

·         člani: Martina Božič, Slavko Pungeršič, Vida Gros in Dragica Bobič

 

 

Komisija za občinska priznanja za obdobje 2014-2018

 

Sestava:

·         predsednica: Martina Kralj

·         člani: Martina Božič, Dragica Bobič, Vida Gros in Slavko Pungeršič

 


Odbor za otroško varstvo, šolstvo in šport

Odbor obravnava zadeve, ki se nanašajo na delovanje osnovne šole, predšolskega varstva ter delovanje in razvoj športa v občinskem prostoru.

 

Sestava:

·         predsednik: Martina Božič

·         člani: Martina Kralj, Alojz Hočevar, Gabrijela Kovač in Toni Sedlar


Odbor za kulturo, varstvo naravne in kulturne dediščine in informiranje

Odbor pripravlja predloge in pobude za oživitev ljudskega izročila, dvigovanje splošne ravni kulturnega življenja, ohranitev narave, kulturno-zgodovinske dediščine ter informiranje v občini in širši javnosti.

 

Sestava:

·         predsednik: Slavko Pungeršič

·         člani: Dragica Bobič, Franc Kocjan, Mojca Cemič in Sonja Povše Krmc


Odbor za zdravstvo in socialne zadeve

Odbor v sodelovanju s patronažno službo, KO RK, CSD in ostalimi instituti tekoče spremlja zdravstveni in socialno varstveni položaj občanov in pripravlja predloge rešiteve za izboljšanje razmer.


Sestava:

·         predsednica: Dragica Bobič

·         člani: Vida Gros, Jožica Lindič, Sonja Pokleka in Danica Klobučar


Odbor za kmetijstvo

Odbor pripravlja smernice za celovit razvoj kmetijskega dela občinskega območja, spremlja državno kmetijsko politiko in skuša njene elemente vključiti  v svoje delo z namenom dosegati boljše rezultate na področju kmetijstva v občinskem prostoru.


Sestava:

·         predsednik: Franc Matko

·         člani: Martina Božič, Vida Gros, Marko Mlakar in Silvo Vovk


Odbor za varstvo okolja in urejanje prostora

Odbor analizira potrebe in možnosti vseh vrst posegov v prostor in pripravlja pobude in predloge občinskemu svetu.


Sestava:

·         predsednik: Alojz Hočevar

·         člani: Franc Matko, Dragica Bobič, Jože Zorko in Silvo VeneOdbor za drobno gospodarstvo

Odbor pripravlja pobude in predloge za razvoj drobnega gospodarstva, za ustvarjanje ustreznih pogojev dela ter išče možnosti in predloge za odločanje na sejah občinskega sveta.


Sestava:

·         predsednik: Matej Krnc

·         člani: Milan Markelc, Franc Matko, Dušan Mojstrovič in Zdravko KlevišarOdbor za turizem

Odbor skrbi za promoviranje občinskega prostora, kulturno zgodovinskih znamenitosti in naravnih danosti občine.


Sestava:

·         predsednica: Vida Gros

·         člani: Jožica Lindič, Milan Markelc, Silvo Vene in Robert JanežičOdbor za komunalne zadeve in promet

Odbor pripravlja pobude in predloge občinskemu svetu o gradnji in rekonstrukciji komunalne in prometne infrastrukture.


Sestava:

·         predsednik: Alojz Hočevar

·         člani: Janez Vide, Matej Krnc, Aleksander Novšak in Marjeta PeterlinOdbor za finance in investicije

Odbor daje mnenja in pobude k predlogu občinskega proračuna, zaključnega računa ter po potrebi k predlogu rebalansa.


Sestava:

·         predsednik: Slavko Pungeršič

·         člani: Martina Božič, Martina Kralj, Janez Vide in Danica PeterlinStatutarno pravna komisija

Komisija obravnava predlog statuta občine in poslovnika občinskega sveta, njunih sprememb oziroma dopolnitev, odlokov in drugih aktov, ki jih občinski svet sprejema v obliki predpisov.


Sestava:

·         predsednik: Martina Kralj

·         člani: Martina Božič, Janez Vide, Jožica Lindič in Slavko Pungeršič


 

Ostala delovna telesa občinskega sveta:
 

Uredniški odbor občinskega glasila Naši koraki

·         odgovorni urednik: Ciril Miklavčič

·         člani uredniškega odbora: Davorin Lavrič, Martina Božič, Jožica Mehak in Mojca Cemič

 

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Skrbi za analizo stanja v prometu in za zagotovitev najnujnejših prometnovarnostnih ukrepov na najnevarnejših mestih.


Sestava:

·         predsednik: Janko Škoporc

·         člani: mentor prometne vzgoje na OŠ Anka Blatnik Gorenc, Stanislav Čelesnik, Anton Kovačič in predstavnik Policijske postaje Šentjernej.Občinsko gasilsko poveljstvo

Poveljstvo sestavljajo poveljniki vseh sedmih gasilskih društev občinskega prostora. Poveljstvo usklajuje operativno delovanje društev, izobraževanje, tekmovanja itd.


Sestava:

·         poveljnik PGD Škocjan, PGD Bučka, PGD Dobrava, PGD Dole, PGD Zagrad, PGD Tomažja vas, PGD Grmovlje.

 

Nadzorni odbor občine

Sestava:

·         predsednik: Marjeta Žibert Kos

·         člani: Franci Smrekar, Rudi Janežič, Mateja Fabjan in Tanja Šraj

 

Sestava OS

Odbori in komisije

Seje občinskega sveta

Poslovnik OS

TURIZEM

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE
UREDITEV OBMOČJA OB RADULJI