OBČINA
ŠKOCJAN
KORONAVIRUS INFORMACIJE - Preberi več - Skrij obvestilo

Proračun za leto 2022

19 september 2021
--:--:--

Proračun za leto 2022
Proračun za leto 2021
Proračun za leto 2020
Proračun za leto 2019
Proračun za leto 2018
Proračun za leto 2017
Proračun za leto 2016
Proračun za leto 2015
Proračun za leto 2014
Proračun za leto 2013
Proračun za leto 2012

SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2022

 

Občinski svet Občine Škocjan je na 9. redni seji, dne 16. 12. 2020 sprejel Odlok o proračunu Občine Škocjan za leto 2022.

 

Odlok o proračunu Občine Škocjan za leto 2022 je objavljen v Uradnem listu RS, št. 194/2020.

 

1.       Odlok_o_proračunu Občine Škocjan za leto_2022.pdf

2.       Spošni_del_proračuna Občine Škocjan za leto_2022.pdf

3.       Posebni_del_proračuna Občine Škocjan za leto_2022.pdf

4.       Obrazložitve_proračuna Občine Škocjan_za_leto_2022.pdf

5.       Načrt razvojnih programov_2022_2025.pdf

 
 

 

 

 

 

 

PRORAČUN OBČINE ŠKOCJAN ZA LETO 2022 - PREDLOG, 2. branje

 

 
 
 
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Zapisnik 7. seje Odbora za javne finance z dne 10.12.2020.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRORAČUN OBČINE ŠKOCJAN ZA LETO 2022 - PREDLOG

Vsebina:

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Priprava Proračuna 2022

 

Na podlagi 27. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 101/13,  55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18; v nadaljevanju: ZJF) smo na Občinski upravi Občine Škocjan pristopili k pripravi proračuna za leto 2021 in leto 2022.

V proračun za prihodnji dve leti želimo čim bolj natančno in pravilno planirati odhodke, v ta namen vas prosimo, nam v skladu z priloženimi navodili pošljete vaše predloge, ki bodo bremenili proračun Občine Škocjan v letih 2021 in 2022.

Pri predlogih investicij in investicijskih programov imajo prednost že začete in še nedokončane investicije iz preteklih let in investicije, ki bodo sofinancirane s strani državnega proračuna in proračuna EU.

 

Vaš odgovor pričakujemo najkasneje do ponedeljka, 21. septembra 2020.

 

 
 

Proračun

Vaški odbori

Priznanja občine Škocjan

Praznik občine Škocjan

Župan in podžupan

Nadzorni odbor

Občinska uprava

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Glasilo občine

Informacije javnega značaja

Naselja v občini Škocjan

Zgodovina

Občinski simboli

TURIZEM

Splošni podatki občine Škocjan:
Sedež občine: Škocjan
Datum ustanovitve: 1. 1. 1995
Površina: 60,5 km2
Obseg: 56,5 km
Število prebivalcev: 3.290 (na dan 31. 12. 2018)
Število naselij: 39
Hišnih številk: 1261 (na dan 1. 1. 2004)

Krajevni in vaški odbori:
KS Bučka, VS Dobrava - Tomažja vas,
VS Dole, VS Grmovlje, KS Škocjan, VS Zagrad
Število katastrskih občin: 10
Nadmorska višina: med 152 in 494 m
Najvišja točka: Červivec (494 m)
Občinski praznik: 6. julij - Knobleharjevo

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE
UREDITEV OBMOČJA OB RADULJI