OBČINA
ŠKOCJAN

Proračun za leto 2012

11 avgust 2020
--:--:--

Proračun za leto 2020
Proračun za leto 2019
Proračun za leto 2018
Proračun za leto 2017
Proračun za leto 2016
Proračun za leto 2015
Proračun za leto 2014
Proračun za leto 2013
Proračun za leto 2012

ZAKLJUČNI RAČUN 2012

Občinski svet Občine Škocjan je na 20. redni seji, dne 9. 4. 2013 sprejel Zaključni račun proračuna Občine Škocjan za leto 2012.

Zaključni račun proračunu Občine Škocjan za leto 2012 je objavljen v Uradnem listu RS, št. 32/2013.

 

 

 

 

 

 

PRORAČUN ZA LETO 2012

 

Rebalans II.

Rebalans Proračuna Občine Škocjan za leto 2012, št. II., ki ga je sprejel Občinski svet Občine Škocjan dne 15.11.2012, na 17. redni seji Občine Škocjan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objavljeno dne: 16.11.2012

 

Rebalans I.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2,27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008,100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009,14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010,84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4,110/2011-ZDIU12) ter 15. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 101/06 - uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Škocjan, na svoji 15. seji, dne 12. 6. 2012, sprejel Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2012 – št. I:
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Proračun 2012

Na spodnjih povezavah si lahko ogledate dokumente, ki so povezani s proračunom Občine Škocjan za leto 2012

 

Proračun

Vaški odbori

Priznanja občine Škocjan

Praznik občine Škocjan

Župan in podžupan

Nadzorni odbor

Občinska uprava

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Glasilo občine

Informacije javnega značaja

Naselja v občini Škocjan

Zgodovina

Občinski simboli

TURIZEM

Splošni podatki občine Škocjan:
Sedež občine: Škocjan
Datum ustanovitve: 1. 1. 1995
Površina: 60,5 km2
Obseg: 56,5 km
Število prebivalcev: 3.290 (na dan 31. 12. 2018)
Število naselij: 39
Hišnih številk: 1261 (na dan 1. 1. 2004)

Krajevni in vaški odbori:
KS Bučka, VS Dobrava - Tomažja vas,
VS Dole, VS Grmovlje, KS Škocjan, VS Zagrad
Število katastrskih občin: 10
Nadmorska višina: med 152 in 494 m
Najvišja točka: Červivec (494 m)
Občinski praznik: 6. julij - Knobleharjevo

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE