OBČINA
ŠKOCJAN
KORONAVIRUS INFORMACIJE - Preberi več - Skrij obvestilo

Občinski simboli

19 september 2021
--:--:--

O GRBU IN ZASTAVI OBČINE ŠKOCJAN
 

Občina Škocjan ima grb in zastavo, ki se uporabljata v skladu z določbami odloka. Grb in zastava sta stalni oznaki Občine Škocjan, ki simbolizirata občino kot lokalno skupnost.


OBČINSKI GRB


Splošni opis:

Grb Občine Škocjan je upodobljen na ščitu poznogotskega stila; na zelenem ščitu se preko modrine pne zlati most v dveh lokih, nad njim lebdi zlati grozd z devetimi jagodami in z eno trtno vitico na vsaki strani grozda.


Opis grba - blazon

Grb Občine Škocjan je upodobljen na ščitu poznogotskega stila sanitske oblike.
Zeleno osnovo ščita ločuje srebrna valovnica od valovite modrine na njegovih spodnjih dveh petinah ščita; iz modrine se v zeleno dvigajo zlati, zgoraj polkrožni temeljni oporniki mostu, postavljeni v prvi rob ščita, v sredino polja in v zadnji rob ščita na srebrno valovnico, preko katerih se pneta dva zlata iz klesancev zidana loka, ki tvorita osnovo zlatemu mostu s trikrat prekinjeno zidano ograjo. Nad mostom lebdi zlati vinski grozd iz devetih jagod z eno zlato trtno vitico na vsaki strani grozda. Zlati trak, ki ga nosi ščit ob svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras.

Upodobitev grba v narisu, črno-belem odtisu, miniaturi pečatne grafike in v barvah, skupaj z barvnimi kodami v "Panotone" in v "CMYK-u", so sestavni del mape "DOS", ki je priloga Odloka o grbu in zastavi Občine Škocjan, UL RS 43/1996.


Grb se uporablja

 1.     v pečatu, žigu občine in kot oznaka na uradnih dokumentih občine,
 2.     v žigu, na oznakah dokumentov in na drugih oznakah v občini,
 3.     na poslopju in v uradnih prostorih občine,
 4.     v poročnih prostorih,
 5.     na neprometnih znakih, ki označujejo območje občine,
 6.     na prireditvah, ki jih organizira občina, se jih udeležuje občina ali ki predstavljajo občino,
 7.     na listinah oziroma priznanjih, ki jih v svečani obliki izdaja oziroma podeljuje občina,
 8.     na vabilih, čestitkah, vizitkah in podobnih uradnih izkazih, ki jih v službene namene uporabljajo funkcionarji in uslužbenci občine ter člani občinskega sveta,
 9.     v vseh drugih primerih, ko občinski svet in župan to ocenita za oportuno.


ZASTAVA

Zastava Občine Škocjan je rumene in zelene barve z rumenim mostom na dveh lokih v zelenem polju; nad mostom lebdi zlati grozd iz devetih jagod.


Opis zastave

Zastavina ruta je pravokotne oblike, razmerje višine "H" proti dolžini "L" je 1:2,5 (ena proti dve celi in pet desetin), s tem da je njena ruta razdeljena vertikalno na dva po višini enaka, po dolžini pa neenaka dela.

V sredinski horizontali prvega zelenega kvadratnega dela zastavine rute lebdi atribut iz občinskega grba: rumen obris mostu na dveh iztegnjenih lokih, ki slonita na dveh stranskih polovičnih in srednjem celim temeljnem stebru; zgoraj polkrožno zaključeni rumeni stebri rastejo iz bele horizontalne valovnice; nad sredino mostu lebdi rumeni vinski grozd, sestavljen iz devetih jagod ter po eno, simetrično na vsako stran grozda postavljeno trtno vitico.
Višina oziroma širina sestavljenega atributa znaša 5/7 (pet sedmin) stranice temeljnega kvadratnega polja na prvem delu zastavine rute.

Preostali veterni del zastavne rute je barvam v prvem kvadratu identičnih barv, sicer pa v celoti horizontalno dvakrat deljen na tri oblikovno in površinsko enaka polja: prvo in tretje polje sta rumeni, srednje polje pa je v zeleni barvi.

Detajlni prikaz razmerij zastavnih polj in kode njenih barv, so natančno opredeljeni v Odloku o grbu in zastavi Občine Škocjan, UL RS 43/1996.


Izobešanje zastave

 1.     v počastitev državnih, občinskih in krajevnih praznikov,
 2.     ob pomembnejših kulturnih, športnih in drugih prireditvah,
 3.     ob uradnih obiskih tujih delegacij,
 4.     v drugih primerih, ko občinski svet in župan to ocenita za oportuno,
 5.     zastava je stalno izobešena na poslopju občine, v sejni sobi občine in v poročni dvorani, in horizontalo ne sme presegati 45 kotnih stopinj. Vsi drugi načini izvešanja zastav niso dopustni.


Povzeto po Odloku o grbu in zastavi Občine Škocjan, UL RS 43/1996.

Proračun

Vaški odbori

Priznanja občine Škocjan

Praznik občine Škocjan

Župan in podžupan

Nadzorni odbor

Občinska uprava

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Glasilo občine

Informacije javnega značaja

Naselja v občini Škocjan

Zgodovina

Občinski simboli

TURIZEM

Splošni podatki občine Škocjan:
Sedež občine: Škocjan
Datum ustanovitve: 1. 1. 1995
Površina: 60,5 km2
Obseg: 56,5 km
Število prebivalcev: 3.290 (na dan 31. 12. 2018)
Število naselij: 39
Hišnih številk: 1261 (na dan 1. 1. 2004)

Krajevni in vaški odbori:
KS Bučka, VS Dobrava - Tomažja vas,
VS Dole, VS Grmovlje, KS Škocjan, VS Zagrad
Število katastrskih občin: 10
Nadmorska višina: med 152 in 494 m
Najvišja točka: Červivec (494 m)
Občinski praznik: 6. julij - Knobleharjevo

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE
UREDITEV OBMOČJA OB RADULJI