OBČINA
ŠKOCJAN

Nadzorni odbor

30 september 2020
--:--:--

Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe, zato opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, ugotavlja namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna ter nadzira finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. Pravna podlaga za delovanje odbora Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Škocjan (UL RS, št. 37/99, 51/01, 44/03) in Poslovnik Nadzornega odbora (UL RS št. 65/99, 51/1, 44/03).

Nadzorni odbor ima pet članov, ki jih na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, imenuje občinski svet izmed občanov. Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, delavci občinske uprave, župan ter člani vodstev zavodov, ki so uporabniki proračunskih sredstev.

Člani nadzornega odbora:

  • Mateja Žibert Kos, predsednica
  • Franci Smrekar, član
  • Marko Mlakar, član
  • Tanja Šraj, članica
  • Urška Osredkar, članica

 

 

Poročila nadzornega odbora Občine Škocjan

 

Poročilo o opravljenem nadzoru nad poslovanjem Občine Škocjan in njenih proračunskih porabikov v letu 2010.

 

 

 

Proračun

Vaški odbori

Priznanja občine Škocjan

Praznik občine Škocjan

Župan in podžupan

Nadzorni odbor

Občinska uprava

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Glasilo občine

Informacije javnega značaja

Naselja v občini Škocjan

Zgodovina

Občinski simboli

TURIZEM

Splošni podatki občine Škocjan:
Sedež občine: Škocjan
Datum ustanovitve: 1. 1. 1995
Površina: 60,5 km2
Obseg: 56,5 km
Število prebivalcev: 3.290 (na dan 31. 12. 2018)
Število naselij: 39
Hišnih številk: 1261 (na dan 1. 1. 2004)

Krajevni in vaški odbori:
KS Bučka, VS Dobrava - Tomažja vas,
VS Dole, VS Grmovlje, KS Škocjan, VS Zagrad
Število katastrskih občin: 10
Nadmorska višina: med 152 in 494 m
Najvišja točka: Červivec (494 m)
Občinski praznik: 6. julij - Knobleharjevo

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE