OBČINA
ŠKOCJAN
KORONAVIRUS INFORMACIJE - Preberi več - Skrij obvestilo

Mandat 2018 - 2022

25 oktober 2021
--:--:--

Mandat 2014 - 2018
Mandat 2010 - 2014
Mandat 2018 - 2022

KRAJEVNE IN VAŠKE SKUPNOSTI:

 

Zaradi zadovoljevanja skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij so v občini kot ožji deli občine ustanovljene krajevne in vaške skupnosti kot nepravne osebe:

 

 1. Krajevna skupnost Bučka,
 2. Vaška skupnost Dobrava pri Škocjanu,
 3. Vaška skupnost Dole,
 4. Vaška skupnost Grmovlje,
 5. Krajevna skupnost Škocjan,
 6. Vaška skupnost Tomažja vas,
 7. Vaška skupnost Zagrad.
   

 

Krajevne in vaške skupnosti ustanovi, ukine ali spremeni njihovo območje občinski svet z odlokom po poprej ugotovljeni volji prebivalcev o imenu in območju skupnosti. Volja prebivalcev se ugotovi na zborih občanov, ki jih skliče župan za območje, na katerem naj bi se ustanovila skupnost kot posvetovalni organ.

 

Krajevne in vaške skupnosti sodelujejo pri opravljanju javnih zadev v občini, in sicer:

 

 • dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih programov občine na področju javne infrastrukture na svojem območju ter sodelujejo pri izvajanju komunalnih investicij in investicij v javno razsvetljavo na njihovem območju in sodelujejo pri nadzoru nad opravljenimi deli;
 • sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo in zaščiti virov pitne vode;
 • sodelujejo pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih služb;
 • dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji;
 • dajejo predloge za ureditev krajev in pri tem sodelujejo;
 • dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejevanje hitrosti ipd.);
 • predlagajo programe javnih del;
 • sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo območje njihove skupnosti;
 • oblikujejo pobude za spremembo prostorskih, planskih in izvedbenih aktov ter jih posredujejo pristojnemu organu občine;
 • dajejo mnenja glede spremembe namembnosti kmetijskega prostora v druge namene, predvidenih gradenj večjih proizvodnih in drugih objektov v skupnosti, za posege v kmetijski prostor (agromelioracije, komasacije), pri katerih bi prišlo do spremembe režima vodnih virov;
 • seznanjajo pristojni organ občine s problemi in potrebami prebivalcev skupnosti na področju urejanja prostora in varstva okolja;
 • sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev;
 • spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem obveščajo štab za civilno zaščito ter po potrebi prebivalstvo in sodelujejo pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja;
 • dajejo soglasja k odločitvam o razpolaganju in upravljanju s premoženjem občine, ki je skupnostim dano na uporabo za opravljanje njihovih nalog.

 

Predsednik odbora krajevne oziroma vaške skupnosti, v okviru nalog skupnosti in s proračunom občine določenih sredstev za izvajanje teh nalog pri izvajanju odločitev zastopa občino. Pred sklenitvijo pravnih poslov mora predsednik odbora pridobiti soglasje župana, razen, če je z veljavnim odlokom o proračunu drugače določeno.

V času od marca do maja 2019 so bili realizirani zbori občanov  v vseh sedmih območjih. Občani so podali aktualne potrebe, sprejeli nabor najbolj potrebnih investicij za posamezno področje ter predlagani sestavo novih krajevnih in vaških odborov, katere je potrdil Občinski svet.

 

V vseh sedmih skupnostih je župan sklical konstitutivne seje odborov, na katerih so izmed sebe izvolili  predsednika.

 

 

Krajevna skupnost Bučka:

 1. Tomaž Marjetič, predsednik

Vaška skupnost Dobrava pri Škocjanu:

 1. Vinko Gradišar, predsednik

Vaška skupnost Dole:

 1. Janez Dimec, predsednik

Vaška skupnost Grmovlje:

 1. Anton Marinčič, predsednik

Krajevna skupnost Škocjan:

 1. Brigita Železnik, predsednica

Vaška skupnost Tomažja vas:

 1. Janez Vide, predsednik

Vaška skupnost Zagrad

 1. Marko Vovko, predsednik

Proračun

Vaški odbori

Priznanja občine Škocjan

Praznik občine Škocjan

Župan in podžupan

Nadzorni odbor

Občinska uprava

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Glasilo občine

Informacije javnega značaja

Naselja v občini Škocjan

Zgodovina

Občinski simboli

TURIZEM

Splošni podatki občine Škocjan:
Sedež občine: Škocjan
Datum ustanovitve: 1. 1. 1995
Površina: 60,5 km2
Obseg: 56,5 km
Število prebivalcev: 3.290 (na dan 31. 12. 2018)
Število naselij: 39
Hišnih številk: 1261 (na dan 1. 1. 2004)

Krajevni in vaški odbori:
KS Bučka, VS Dobrava - Tomažja vas,
VS Dole, VS Grmovlje, KS Škocjan, VS Zagrad
Število katastrskih občin: 10
Nadmorska višina: med 152 in 494 m
Najvišja točka: Červivec (494 m)
Občinski praznik: 6. julij - Knobleharjevo

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE
UREDITEV OBMOČJA OB RADULJI