OBČINA
ŠKOCJAN
KORONAVIRUS INFORMACIJE - Preberi več - Skrij obvestilo

Mandat 2014 - 2018

25 oktober 2021
--:--:--

Mandat 2014 - 2018
Mandat 2010 - 2014
Mandat 2018 - 2022

KRAJEVNE IN VAŠKE SKUPNOSTI:

 

Zaradi zadovoljevanja skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij so v občini kot ožji deli občine ustanovljene krajevne in vaške skupnosti kot nepravne osebe:

 

 1. Krajevna skupnost Bučka,
 2. Vaška skupnost Dobrava,
 3. Vaška skupnost Dole,
 4. Vaška skupnost Grmovlje,
 5. Krajevna skupnost Škocjan,
 6. Krajevna skupnost Tomažja vas,
 7. Vaška skupnost Zagrad.
   

 

Krajevne in vaške skupnosti ustanovi, ukine ali spremeni njihovo območje občinski svet z odlokom po poprej ugotovljeni volji prebivalcev o imenu in območju skupnosti. Volja prebivalcev se ugotovi na zborih občanov, ki jih skliče župan za območje, na katerem naj bi se ustanovila skupnost kot posvetovalni organ.

 

Krajevne in vaške skupnosti sodelujejo pri opravljanju javnih zadev v občini, in sicer:

 

 • dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih programov občine na področju javne infrastrukture na svojem območju ter sodelujejo pri izvajanju komunalnih investicij in investicij v javno razsvetljavo na njihovem območju in sodelujejo pri nadzoru nad opravljenimi deli;
 • sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo in zaščiti virov pitne vode;
 • sodelujejo pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih služb;
 • dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji;
 • dajejo predloge za ureditev krajev in pri tem sodelujejo;
 • dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejevanje hitrosti ipd.);
 • predlagajo programe javnih del;
 • sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo območje njihove skupnosti;
 • oblikujejo pobude za spremembo prostorskih, planskih in izvedbenih aktov ter jih posredujejo pristojnemu organu občine;
 • dajejo mnenja glede spremembe namembnosti kmetijskega prostora v druge namene, predvidenih gradenj večjih proizvodnih in drugih objektov v skupnosti, za posege v kmetijski prostor (agromelioracije, komasacije), pri katerih bi prišlo do spremembe režima vodnih virov;
 • seznanjajo pristojni organ občine s problemi in potrebami prebivalcev skupnosti na področju urejanja prostora in varstva okolja;
 • sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev;
 • spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem obveščajo štab za civilno zaščito ter po potrebi prebivalstvo in sodelujejo pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja;
 • dajejo soglasja k odločitvam o razpolaganju in upravljanju s premoženjem občine, ki je skupnostim dano na uporabo za opravljanje njihovih nalog.

 

Predsednik odbora krajevne oziroma vaške skupnosti, v okviru nalog skupnosti in s proračunom občine določenih sredstev za izvajanje teh nalog pri izvajanju odločitev zastopa občino. Pred sklenitvijo pravnih poslov mora predsednik odbora pridobiti soglasje župana, razen, če je z veljavnim odlokom o proračunu drugače določeno.

 

V času od decembra 2015 do februarja 2016 so bili realizirani zbori občanov  v vseh sedmih območjih. Občani so podali aktualne potrebe, sprejeli nabor najbolj potrebnih investicij za posamezno področje ter predlagani sestavo novih krajevnih in vaških odborov, katere je potrdil Občinski svet.

 

V vseh sedmih skupnostih je župan sklical konstitutivne seje odborov, na katerih so izmed sebe izvolili  predsednika.

 

 

Krajevna skupnost Bučka:

 

Vabilo zbor občanov KS Bučka, 29.1.2016.

Zapisnik zbora občanov KS Bučka, 29.1.2016.

 

 1. Milan Hočevar, predstavnik vasi Bučka,
 2. Franc Kirar, predstavnik vasi Bučka,
 3. Alojz Vene, predstavnik vasi Dule,
 4. Jože Kodrič, predstavnik vasi Dule,
 5. Mirko Hočevar, predstavnik vasi Dolenje Radulje,
 6. Andrej Urbanč, predstavnik vasi Dolenje Radulje,
 7. Branko Pregrat, predstavnik vasi Gorenje Radulje,
 8. Ignac Marjetič, predstavnik vasi Gorenje Radulje,
 9. Marko Mlakar, predstavnik vasi Jarčji vrh in predsednik PGD Bučka,
 10. Vilko Plut, predstavnik vasi Jarčji vrh,
 11. Boris Kokove, predstavnik vasi Jerman vrh,
 12. Vladislav Jalovec, predstavnik vasi Jerman vrh,
 13. Ladislav Lekše, predstavnik vasi Močvirje,
 14. Ladislav Hočevar, predstavnik vasi Močvirje,
 15. Ivan Peterlin, predstavnik vasi Štrit,
 16. Tomaž Marjetič, predsednik,
 17. Darko Kocjan, predstavnik vasi Zaboršt,
 18. Janez Fabjan, predstavnik vasi Zaboršt,
 19. Ljuba Hočevar, predsednica KD Bučka,
 20. Matej Pungeršič, predsednik ŠD Bučka,
 21. Silvo Vene, predsednik TD Bučka,
 22. Anton Kovačič, predsednik LD Bučka,
 23. Sandi Zupan, predsednik moto klub-Divje Buče,
 24. Silva Marjetič, predsednica Društva izgnancev Bučka,
 25. Sonja Pokleka, predsednica KORK Bučka,
 26. Kristina Resnik, vodja POŠ Bučka,
 27. Vida Gros, občinska svetnica.
 28. Slavko Pungeršič, občinski svetnik,
 29. Alojz Hočevar, občinski svetnik.

 

 

Vaška skupnost Dobrava pri Škocjanu:

 

Vabilo zbor občanov VS Dobrava, 15.1.2016.

Zapisnik zbora občanov  VS Dobrava, 15.1.2016.

 

 

 1. Drago Ponikvar, predsednik PGD Dobrava,
 2. Jože Granda, predsednik Podeželske mladine Dobrava,
 3. Vinko Gradišar, predsednik,
 4. Ciril Miklavčič, predstavnik vasi Dobrava pri Škocjanu,
 5. Ksenija Krmc, predstavnica vasi Dobrava pri Škocjanu,
 6. Barbara Dulc, predstavnica vasi Dobrava pri Škocjanu,
 7. Ciril Miklič, predstavnik vasi Dobrava pri Škocjanu,
 8. Krmc Anton, predstavnik vasi Dobrava pri Škocjanu,
 9. Ivan Povšič, predstavnik vasi Čučja Mlaka.

 

 

Vaška skupnost Dole:

 

Vabilo zbor občanov VS Dole, 08.1.2016.

Zapisnik zbora občanov  VS Dole, 08.1.2016.

 

 1. Slavko Gorenc, predstavnik vasi Jelendol,
 2. Janez Dimec, predstavnik vasi Jelendol (zaselek Otresk),
 3. Jože Zagorec, predstavnik vasi Gorenje Dole,
 4. Zvone Hočevar, predsednik,
 5. Jože Hočevar, predstavnik vasi Mačkovec in predsednik PGD Dole,
 6. Martina Božič, občinska svetnica.

 

 

Vaška skupnost Grmovlje:

 

Vabilo zbor občanov VS Grmovlje, 22.1.2016.

Zapisnik zbora občanov  VS Grmovlje, 22.1.2016.

 

 1. Marko Kirar, predstavnik vasi Dobruška vas,
 2. Martin Tramte, predstavnik vasi Dobruška vas,
 3. Darko Virant, predstavnik vasi Dolnja Stara vas,
 4. Jože Zorko, predsednik,
 5. Peter Blatnik, predstavnik vasi Grmovlje,
 6. Marjan Hočevar predstavnik vasi Grmovlje,
 7. Gorazd Benčina, predstavnik vasi Hudenje,
 8. Franc Miklavčič, predstavnik vasi Hudenje,
 9. France Oberč, predstavnik vasi Hudenje,
 10. Anton Marinčič, predsednik PGD Grmovlje,
 11. Martina Kralj, občinska svetnica,
 12. Jožica Lindič, občinska svetnica.

 

 

Krajevna skupnost Škocjan:

 

Vabilo zbor občanov KS Škocjan, 11.2.2016.

Zapisnik zbora občanov KS Škocjan, 11.2.2016.

 

 1. Danica Klobučar, Župnijska Karitas Škocjan,
 2. Jožefa Mehak,  Društvo podeželskih žena Škocjan,
 3. Gabrijela Kovač,Krajevna organizacija Rdečega križa Škocjan,
 4. Slavko Šutar, Lovska družina Škocjan,
 5. Silvo Vovk, Konjerejsko društvo Škocjan, predstavnik vasi Zavinek,
 6. Franc Liberšar, Ribiška družina Novo mesto Pododbor Kronovo,
 7. Rajko Zakšek, Športno društvo Škocjan,
 8. Robert Janežič, Turistično društvo Škocjan na Dolenjskem, predstavnik vasi Zavinek,
 9. Anton Mojstrovič, Društvo upokojencev Škocjan,
 10. Sonja Povše Krmc, Kulturno društvo dr. Ignacija Knobleharja Škocjan,
 11. Ivan Povšič, Govedorejsko društvo Škocjan,
 12. Franci Matko, Društvo vinogradnikov Škocjan,
 13. Jože Zupančič, Predsednik PGD Škocjan,
 14. Milan Markelc, občinski svetnik,
 15. Matej Krnc, predsednik,
 16. Dragica Bobič, občinska svetnica,
 17. Stanislav Čelesnik, predstavnik vasi Hrastulje,
 18. Marjan Vdovč, predstavnik vasi Osrečje,
 19. Robert Gorenc, predstavnik vasi Osrečje-Osredek,
 20. Jože Korene, predstavnik vasi Segonje,
 21. Jože Kocjan, predstavnik vasi Stara Bučka,
 22. Alojz (Slavko) Salmič, predstavnik vasi Stara Bučka,
 23. Ladko Kocjan, predstavnik vasi Stopno,
 24. Boris Češek, predstavnik vasi Stopno,
 25. Bogdan Krašna, predstavnik vasi Škocjan,
 26. Marjeta Tramte, predstavnica vasi Škocjan,
 27. Marijan Kralj, predstavnik vasi Zalog pri Škocjanu,
 28. Rok Pirnar, predstavnik vasi Zloganje,
 29. Sandi Andrejčič, predstavnik vasi Zloganje.

 

 

Vaška skupnost Tomažja vas:

 

Vabilo zbor občanov VS Tomažja vas, 17.12.2015.

Zapisnik zbora občanov  VS Tomažja vas, 17.12.2015.

 

 1. Darinka Zupančič, predstavnica vasi Tomažja vas,
 2. Janez Selak,  predstavnik vasi Tomažja vas,
 3. Janez Lenart, predsednik,
 4. Jože Šterk, predstavnik vasi Ruhna vas,
 5. Roman Dulc, predstavnik vasi Stranje pri Škocjanu,
 6. Janez Vide, občinski svetnik,
 7. Dušan Bele, predsednik PGD Tomažja vas.

 

 

Vaška skupnost Zagrad:

 

Vabilo zbor občanov VS Dobrava, 28.1.2016.

Zapisnik zbora občanov  VS Dobrava, 28.1.2016.

 

 1. Ivan Smrekar, predstavnik vasi Goriška Gora,
 2. Martina Sintič,  predstavnica vasi Gabrnik,
 3. Franc Rupar, predstavnik vasi Goriška vas pri Škocjanu,
 4. Jana Vovk, predstavnica vasi Zagrad,
 5. Boštjan Povše, predstavnik vasi Klenovik,
 6. Franc Jeglič, predstavnik vasi Klenovik,
 7. Jože Vovko, predstavnik vasi Velike Poljane,
 8. Mojca Povše, predstavnica vasi Velike Poljane,
 9. Jože Bovhan, predsednik,
 10. Anton Cvelbar, predstavnik vasi Male Poljane,
 11. Peter Štrbenc, predstavnik vasi Gornja Stara vas,
 12. Stanislav Kirn, predstavnik vasi Zagrad (zaselek Zagradska gora),
 13. Matej Ogrinec, predsednik ŠD Prijatelji,
 14. Franci Matko, občinski svetnik in predsednik PGD Zagrad,
 15. Franci Kocjan, občinski svetnik in predsednik TD Zagrad.

 

Proračun

Vaški odbori

Priznanja občine Škocjan

Praznik občine Škocjan

Župan in podžupan

Nadzorni odbor

Občinska uprava

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Glasilo občine

Informacije javnega značaja

Naselja v občini Škocjan

Zgodovina

Občinski simboli

TURIZEM

Splošni podatki občine Škocjan:
Sedež občine: Škocjan
Datum ustanovitve: 1. 1. 1995
Površina: 60,5 km2
Obseg: 56,5 km
Število prebivalcev: 3.290 (na dan 31. 12. 2018)
Število naselij: 39
Hišnih številk: 1261 (na dan 1. 1. 2004)

Krajevni in vaški odbori:
KS Bučka, VS Dobrava - Tomažja vas,
VS Dole, VS Grmovlje, KS Škocjan, VS Zagrad
Število katastrskih občin: 10
Nadmorska višina: med 152 in 494 m
Najvišja točka: Červivec (494 m)
Občinski praznik: 6. julij - Knobleharjevo

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE
UREDITEV OBMOČJA OB RADULJI