OBČINA
ŠKOCJAN
KORONAVIRUS INFORMACIJE - Preberi več - Skrij obvestilo

Mandat 2010 - 2014

25 oktober 2021
--:--:--

Mandat 2014 - 2018
Mandat 2010 - 2014
Mandat 2018 - 2022

KRAJEVNE IN VAŠKE SKUPNOSTI:

 

Zaradi zadovoljevanja skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij so v občini kot ožji deli občine ustanovljene krajevne in vaške skupnosti kot nepravne osebe:

 

 1. Krajevna skupnost Bučka,
 2. Vaška skupnost Dobrava - Tomažja vas,
 3. Vaška skupnost Dole,
 4. Vaška skupnost Grmovlje,
 5. Krajevna skupnost Škocjan,
 6. Vaška skupnost Zagrad.
   

 

Krajevne in vaške skupnosti ustanovi, ukine ali spremeni njihovo območje občinski svet z odlokom po poprej ugotovljeni volji prebivalcev o imenu in območju skupnosti. Volja prebivalcev se ugotovi na zborih občanov, ki jih skliče župan za območje, na katerem naj bi se ustanovila skupnost kot posvetovalni organ.

 

Krajevne in vaške skupnosti sodelujejo pri opravljanju javnih zadev v občini, in sicer:

 

 • dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih programov občine na področju javne infrastrukture na svojem območju ter sodelujejo pri izvajanju komunalnih investicij in investicij v javno razsvetljavo na njihovem območju in sodelujejo pri nadzoru nad opravljenimi deli;
 • sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo in zaščiti virov pitne vode;
 • sodelujejo pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih služb;
 • dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji;
 • dajejo predloge za ureditev krajev in pri tem sodelujejo;
 • dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejevanje hitrosti ipd.);
 • predlagajo programe javnih del;
 • sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo območje njihove skupnosti;
 • oblikujejo pobude za spremembo prostorskih, planskih in izvedbenih aktov ter jih posredujejo pristojnemu organu občine;
 • dajejo mnenja glede spremembe namembnosti kmetijskega prostora v druge namene, predvidenih gradenj večjih proizvodnih in drugih objektov v skupnosti, za posege v kmetijski prostor (agromelioracije, komasacije), pri katerih bi prišlo do spremembe režima vodnih virov;
 • seznanjajo pristojni organ občine s problemi in potrebami prebivalcev skupnosti na področju urejanja prostora in varstva okolja;
 • sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev;
 • spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem obveščajo štab za civilno zaščito ter po potrebi prebivalstvo in sodelujejo pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja;
 • dajejo soglasja k odločitvam o razpolaganju in upravljanju s premoženjem občine, ki je skupnostim dano na uporabo za opravljanje njihovih nalog.

 

Predsednik odbora krajevne oziroma vaške skupnosti, v okviru nalog skupnosti in s proračunom občine določenih sredstev za izvajanje teh nalog pri izvajanju odločitev zastopa občino. Pred sklenitvijo pravnih poslov mora predsednik odbora pridobiti soglasje župana, razen, če je z veljavnim odlokom o proračunu drugače določeno.

 

V času od decembra 2011 do marca 2012 so bili realizirani zbori občanov  v vseh šestih območjih. Občani so podali aktualne potrebe, sprejeli nabor najbolj potrebnih investicij za posamezno področje ter predlagani sestavo novih krajevnih in vaških odborov, katere je potrdil Občinski svet.

 

V vseh šestih skupnostih je župan sklical konstitutivne seje odborov, na katerih so izmed sebe izvolili  predsednika.

 

Sestava odborov:

 

Krajevna skupnost Bučka:

 

1. Kovačič Anton, Bučka,
2. Hočevar Mirko, Dolenje Radulje in LD Bučka,
3. Vene Alojz, Dule,
4. Pregrat Branko, Gorenje Radulje,
5. Mlakar Marko, Jarčji Vrh in PGD Bučka,
6. Jalovec Lado, Jerman Vrh, podpredsednik
7. Zorko Franc, Močvirje,
8. Gros Franc, Štrit,
9. Kocjan Darko, Zaboršt,
10. Zorko Bernarda, Kulturno društvo Bučka,
11. Vukovič Alen, Športno društvo Bučka,
12. Gros Vida, Društvo podeželskih žensk Bučka,
13. Vene Silvo, Turistično društvo Bučka,
14. Marjetič Silva, Društvo izgnancev Bučka,
15. Zupan Sandi, Moto klub Bučka,
16. Resnik Kristina, vodja POŠ Bučka,
17. Hočevar Alojz, občinski svetnik,
18. Pungeršič Slavko, občinski svetnik,
19. Sedlar Toni, občinski svetnik.

 

 

Vaška skupnost Dobrava pri Škocjanu in Tomažja vas:

 

1. Fanika Martinčič, predstavnica MPZ Dobrava,
2. Jože Granda, predsednik DPM Dobrava,
3. Ivan Povšič, predsednik Govedorejskega društva,
4. Vinko Gradišar, predsednik PGD Dobrava,
5. Darinka Berginc, predstavnica vasi Čučja Mlaka,
6. Aleš Selak, predstavnik vasi Dobrava,
7. Matej Krmc, predstavnik vasi Dobrava,
8. Drago Ponikvar, predstavnik vasi Dobrava,
9. Bojan Jerak, predstavnik vasi Dobrava,
10. Ciril Miklavčič, predstavnik vasi Dobrava, predsednik
11. Robert Kočar, predstavnik vasi Ruhna vas,
12. Robert Dulc, predstavnik vasi Stranje,
13. Roman Dulc, predstavnik vasi Stranje,
14. Jožica Oberč, predstavnica vasi Tomažja vas,
15. Dušan Bele, predsednik PGD Tomažja vas,
16. Bernardka Vidrih, občinska svetnica,
17. Janez Lenart, občinski svetnik.
 

 

Vaška skupnost Dole:

 

1. Janez Dimec, predstavnik vasi Jelendol,
2. Slavko Gorenc, predstavnik vasi Jelendol,
3. Lojze Hočevar, predstavnik vasi Mačkovec,
4. Toni Mehak, predstavnik vasi Gorenje Dole,
5. Zvone Hočevar, predstavnik vasi Dolenje Dole, predsednik
6. Jože Hočevar, predsednik PGD Dolenje Dole.
 

 

Vaška skupnost Grmovlje:

 

1. Miklavčič Franci, predstavnik vasi Hudenje,
2. Benčina Gorazd, predstavnik vasi Hudenje,
3. Hočevar Marjan, predstavnik vasi Grmovlje, predsednik
4. Oberč Marjan, predstavnik vasi Grmovlje,
5. Martina Hočevar, predstavnica Dol. Stara vas,
6. Andrej Zgonc, predstavnik vasi Dol. Stara vas,
7. Banič Miro, predstavnik vasi Dobruška vas,
8. Tramte Miran, predstavnik vasi Dobruška vas,
9. Trbanc Bojan, predstavnik vasi dobruška vas,
10. Pucelj Darko, predstavnik vasi Dobruška vas,
11. Kirar Marko, predstavnik vasi Dobruška vas,
12. Tramte Martin, predstavnik vasi Dobruška vas,
13. Jože Zorko, občinski svetnik,
14. Martina Kralj, občinska svetnica,
15. Maja Trbanc, občinska svetnica,
16. Tone Marinčič, predsednik prostovoljnega gasilskega društva Grmovlje.
 


Krajevna skupnost Škocjan:

 

1. Robert Gorenc, predstavnik vasi Osrečje,
2. Marjan Hrovat, predstavnik vasi Osrečje,
3. Marijan Kralj, predstavnik vasi Zalog, predsednik
4. Jože Korene, predstavnik vasi Segonje,
5. Franci Smrekar, predstavnik vasi Stara Bučka,
6. Lado Kocjan, predstavnik vasi Stopno,
7. Stane Čelesnik, predstavnik vasi Hrastulje,
8. Mateja Klevišar, predstavnica vasi Škocjan,
9. Robert Janežič, predstavnik vasi Zavinek,
10. Matej Krnc, predstavnik vasi Zloganje,
11. Boštjan Novak, predstavnik vasi Zloganje,
12. Sonja Povše Krmc, predsednica Kulturnega društva Škocjan,
13. Janja Strašek, predsednica Turističnega društva Škocjan,
14. Rajko Zakšek, predsednik Športnega društva Škocjan,
15. Jožica Strašek, predstavnica župnijske Karitas Škocjan,
16. Gabrijela Kovač, predsednica Krajevne organizacije Rdečega križa Škocjan,
17. Jožica Mehak, predsednica Društva podeželskih žena Škocjan,
18. Anton Mojstrovič, predsednik Društva upokojence v Škocjan,
19. Franci Matko, predsednik Društva vinogradnikov Škocjan,
20. Marjan Jenko, predsednik Lovske družine Škocjan,
21. Franci Miklavčič, predsednik Rokometnega kluba Škocjan,
22. Franci Smrekar, Prostovoljno gasilsko društvo Škocjan,
23. Dragica Bobič, članica Občinskega sveta,
24. Robert Povše, član Občinskega sveta,
25. Anton Zupet, član Občinskega sveta,
26. Miran Kovač, član Občinskega sveta.
 


Vaška skupnost Zagrad:

 

1. Rajko Zakšek, Klenovik, predsednik,
2. Mirko Lahne, nadomestni član Dolenšek Franci, predstavnika vasi Zagrad,
3. Janja Lunka, nadomestni član Ivan Smrekar, predstavnika Goriške Gore,
4. Martina Sintič, predstavnica Gabrnika,
5. Franci Rupar, nadomestni član Šinkovec Marjan, Goriška vas,
6. Franci Matko, nadomestni član Cvelbar Anton, Male Poljane,
7. Jože Vovko, nadomestni član Redek Metod, Velike Poljane,
8. Franc Jeglič, Klenovik,
9. Peter Štrbenc, Gornja Stara vas,
10. Peter Dulc, predsednik PGD Zagrad,
11. Franci Kocjan, predsednik Turističnega društva Zagrad.

Proračun

Vaški odbori

Priznanja občine Škocjan

Praznik občine Škocjan

Župan in podžupan

Nadzorni odbor

Občinska uprava

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Glasilo občine

Informacije javnega značaja

Naselja v občini Škocjan

Zgodovina

Občinski simboli

TURIZEM

Splošni podatki občine Škocjan:
Sedež občine: Škocjan
Datum ustanovitve: 1. 1. 1995
Površina: 60,5 km2
Obseg: 56,5 km
Število prebivalcev: 3.290 (na dan 31. 12. 2018)
Število naselij: 39
Hišnih številk: 1261 (na dan 1. 1. 2004)

Krajevni in vaški odbori:
KS Bučka, VS Dobrava - Tomažja vas,
VS Dole, VS Grmovlje, KS Škocjan, VS Zagrad
Število katastrskih občin: 10
Nadmorska višina: med 152 in 494 m
Najvišja točka: Červivec (494 m)
Občinski praznik: 6. julij - Knobleharjevo

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE
UREDITEV OBMOČJA OB RADULJI