OBČINA
ŠKOCJAN
KORONAVIRUS INFORMACIJE - Preberi več - Skrij obvestilo

Informacije javnega značaja

19 september 2021
--:--:--

Katalog informacij javnega značaja Občine Škocjan - Lex Localis
 

Pooblaščene osebe za vodenje in odločanje v upravnem postopku

Na podlagi 28., 30., 321. in 319. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur.l list RS, št. 24/06-UPB, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 47/09 Odl.US: U-I-54/06-32 in 8/10) ter 11. člena Uredbe o upravnem poslovanju (Ur. list .RS, št. 20/05, 106/05, 30/06, 86/06, 32/07, 63/07, 115/07 (122/07 popr.), 31/08, 35/09, 58/10 in 101/10) izdajam naslednji

Seznam pooblaščenih uradnih oseb, ki so v občinski upravi Občine Škocjan pooblaščene za vodenje in odločanje v upravnem postopku.

 

Ta pregled se dopolni oz. spremeni ob vsakokratni spremembi izdanih pooblastil in podatkov, navedenih v pregledu.

 

 Priloge:

Proračun

Vaški odbori

Priznanja občine Škocjan

Praznik občine Škocjan

Župan in podžupan

Nadzorni odbor

Občinska uprava

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Glasilo občine

Informacije javnega značaja

Naselja v občini Škocjan

Zgodovina

Občinski simboli

TURIZEM

Splošni podatki občine Škocjan:
Sedež občine: Škocjan
Datum ustanovitve: 1. 1. 1995
Površina: 60,5 km2
Obseg: 56,5 km
Število prebivalcev: 3.290 (na dan 31. 12. 2018)
Število naselij: 39
Hišnih številk: 1261 (na dan 1. 1. 2004)

Krajevni in vaški odbori:
KS Bučka, VS Dobrava - Tomažja vas,
VS Dole, VS Grmovlje, KS Škocjan, VS Zagrad
Število katastrskih občin: 10
Nadmorska višina: med 152 in 494 m
Najvišja točka: Červivec (494 m)
Občinski praznik: 6. julij - Knobleharjevo

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE
UREDITEV OBMOČJA OB RADULJI