OBČINA
ŠKOCJAN

Zaposlitev za določen čas: SVETOVALEC ZA UPRAVNE ZADEVE IN OBČINSKI SVET

17 junij 2019
--:--:--

10.10.2018

Stevilka: 110-0005/2018

Datum: 10.10.2018

Rok za prijavo: 26.10.2018

 

Skladno z 26. členom Zakona o delovnih razmerjih Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 — popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - pz-F, 52/16 in 15/17 - odi. US) Občina Škocjan vabi zainteresirane, da oddajo informativne prošnje za zasedbo delovnega mesta

 

SVETOVALEC ZA UPRAVNE ZADEVE IN OBČINSKI SVET za določen čas, za čas odsotne javne uslužbenke zaradi bolniške odsotnosti

Kandidati, ki se bodo prijavili, morajo imeti končano najmanj visoko strokovno izobrazbo /prva stopnja/

Zaželeno je, da ima kandidat izkušnje z delom v javni upravi, predvsem na področju države in občine.

Delovno področje delovnega mesta zajema:

 1. Dela za župana:
  • dela v zvezi s sprejemom strank,
  • priprava vabil za sestanke,
  • priprava in izvedba protokola,  vodenje tajništva,  vodenje raznih evidenc za župana.
 2. Administrativna dela:
 3. vsa administrativna dela iz svojega področja, lastni arhiv,  vsa administrativna opravila za vaške odbore in krajevni skupnosti ter skrb za arhiv zadev,  dokumentarno gradivo,  evidentiranje vse pošte: dohodne in odhodne,  kurirska opravila,  izdajanje soglasij za prodajo blaga na premičnih stojnicah,  vodenje upravnega postopka s področja lokalnih razpisov,  skrb za objave na spletnih straneh,  skrb za žige, katalog informacij javnega značaja, načrt integritete, gesla in kode, ključe, telefonijo, čiščenje uradnih prostorov, strokovne literature,
 4. skrb za koledar prireditev, decembrsko obdarovanje otrok, najem občinskih prostorov, čistilne akcije po občini, plakatiranje, obratovalni časi,  skrb za internetno stran občine in uradno oglasno desko,  pomoč pri občinskem prazniku,  skrb za področje izdajanja glasila Naši Koraki, koordinacija in sodelovanje z

Uredniškim odborom,  skrb za področja in evidence: varstvo pri delu in požarna varnost in varovanje osebnih podatkov.

 1. Druge naloge tega področja:
  • telefonska centrala,
  • nabava pisarniškega materiala,  sodelovanje pri pripravi porabe sredstev proračuna in skrbništvo nad prejetimi računi iz tega področja,
  • komuniciranje z mediji,  vodenje upravnih postopkov na prvi stopnji, enostavnih in zahtevnih upravnih postopkov.
 2. Občinski svet:
  • priprava gradiva za odločanje župana in občinskega sveta,
  • posredovanje gradiva občinskim svetnikom,
  • pisanje zapisnika seje, beleženje sklepov občinskega sveta, objave v UL RS.
 3. Javna naročila:

 izvajanje evidenčnih javnih naročil iz svojega področja,  skrb za urejenost dokumentacije, evidentiranje naročil in poročanje.

Opravlja tudi druge naloge, ki jih odredi direktor občinske uprave ali župan. Za svoje delo je neposredno odgovoren direktorju.

Pričetek del naj bi bil predvidoma v mesecu novembru.

Prijava naj vsebuje tudi kratek življenjepis ter potrdilo o zaključeni izobrazbi ter ostalih pridobljenih znanjih.

Kandidat naj vloži prijavo do 26.10.2018 in sicer v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »prijava na delovno mesto svetovalca za upravne zadeve in občinski svet« na naslov: Občina Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan.

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: info@obcina-skocjan.si.

Za informacije lahko pokličete Petro Pozderec na tel. 07 384-63-08.

Priloge:

TURIZEM

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE