OBČINA
ŠKOCJAN

OBVESTILO STARŠEM PRIKAZ CEN VRTCA NAŠE IN SOSEDNJIH OBČIN PO TRENUTNEM STANJU

14 julij 2020
--:--:--

27.3.2019

Sprejejem cene programov (CP) na 3. Seji Občinskega sveta, dne 27.3.2019

 

Osnovna šola Frana Metelka Škocjan je izračunala cene programov v vrtcu Radovednež in ga poslala v obravnavo in sprejem na Občinski svet Občine Škocjan. Cena je izračunana po Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo in Pravilniku o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in ob upoštevanju dejanskih stroškov programa za posamezno starostno obdobje. Starši na podlagi izdane odločbe plačujejo določen % od CP, del pokriva MIZŠŠ, ostalo razliko do ekonomske cene programa pa je vrtcu dolžan zagotavljati ustanovitelj, to je občina.

 

V mesecu decembru 2018 je bil podpisan Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS,št. 80/18), s katerim se s 1.1.2019 vsem zaposlenim plača dvigne za 1 plačni razred. V mesecu novembru 2019 pa vzgojiteljicam še za 1 plačni razred. Prav tako je bilo na osnovi Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju  (Uradni list RS, št. 88/16) sproščeno napredovanje v višji plačni razred, naziv oz. višji naziv.

Vse to je razlog za oblikovanje nove ekonomske cene v vrtcu. Na osnovi preračuna so v zavodu ugotovili, da dosedanja ekonomska cena ne zadošča za pokritje letnih stroškov poslovanja vrtca in da bi le te morali dvigniti povprečno po vseh treh programih za 20,32 %.

Trenutno veljavne CP se niso dvignile od 1. 1. 2017, zato je z izračunom prišlo do tako velike razlike.

Skupaj smo prišli do sklepa, da je tako povišanje previsoko za sprejem na seji občinskega sveta in posledično za plačila staršev. Iz izračunane mase smo izvzeli stroške regresa, jubilejno nagrado in odpravnino ob upokojitvi (te izdatke bo občina v celoti zagotovila iz proračuna) in prišli do izračuna, da se CP v vrtcu povprečno dvignejo za 9,81 %.

PROGRAMI

PRVO star.obdobje

SKUPINA 1-3

DRUGO star.

obdobje

SKUPINA 3-6

 

KOMBINIRAN ODDELEK

OBČINA ŠKOCJAN

OD 01.01.2017

sprejete cene od  1.4.2019 dalje

 

437,65

481,00

 

328,91

361,00

 

366,13

402,00

OBČINA ŠENTJERNEJ

OD 01.03.2018

sprejete cene od 1.4.2019

 

478,00

509,00

 

349,00

378,00

 

-

OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE

OD 01.05.2018

sprejete cene  od 1.3.2019

 

457,58

491,04

 

348,98  

355,23

 

-

MO NOVO MESTO-VRTEC

Pedenjped,

Ciciban

Vrtec pri OŠ Brusnice

Vrtec pri OŠ Stopiče

OD 01.02.2018

Od 1.4.2019 nove cene, zvišanje za 6,7 %

 

483,54

483,54

447,44

464,89

 

349,39

349,39

323,05

322,77

 

obračun

po

starosti

otrok

OBČINA KRŠKO

 Vrtec Krško    ZA OBČANE     

                        IZ DRUGIH OBČIN

Vrtec Raka

OD 01.09.2018                           

 

518,60

549,27

550,77

 

351,92

384,13

389,87

 

399,41

480,29

-

OBČINA MOKRONOG TREBELNO

Od 01.02.2019

 

501,88

 

388,11

413,76 za 1-3 let

362,09 za 3-6 let

OBČINA SEVNICA

Vrtec Ciciban Sevnica

OD 1.11.2018

 

486,44

 

354,38

 

395,81

 


TURIZEM

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE