OBČINA
ŠKOCJAN
KORONAVIRUS INFORMACIJE - Preberi več - Skrij obvestilo

Gospo- darstvo

19 september 2021
--:--:--

GTC ŠKOCJAN


V Evropi in svetu se načrtovalci prostorskega razvoja že dolga leta trudijo ustvarjati pogoje za dvig bivalne ravni v naseljih in mestih, ob enem pa gospodarstvu ponuditi neoviran razvoj. V ta namen so se pričele oblikovati obmestne enote, mesta v malem, kamor se iz mest umikajo gospodarske panoge, se tu kopičijo, širijo in se med seboj povezujejo. Z vnosi trgovske dejavnosti postajajo ta območja vabljiva za širšo populacijo, ponudba obmestnih mest pa zadržuje ljudi v svojem okrilju dobršen del dneva.
 

IN NA PODEŽELJU?
 

Enako. Vendar ne na račun kakovosti bivanja, čemur smo priča v mestih, ki postajajo spalna naselja. Podeželje ohranja svojo prostorsko prvobit, ko se sodobne in velike dejavnosti združujejo v obrobnih conah. Je pa v teh primerih nujno lociranje takšnih skupkov ob obstoječe prometne povezave, s čimer se ohranja bistvo podeželja.
 

AC PRIKLJUČEK V DOBRUŠKI VASI JE IDEALNA LOKACIJA ZA CONO
 

Krajinska zgradba in razpršenost poselitve na območju naše občine ustvarja enkratno sliko prostora, ki ne prenese vnosa velikih gospodarskih zgradb in drugih suhoparnih ali mestno oblikovanih objektov. Vendar pa je potreba po gospodarskem razvoju prisotna tudi tu. Imamo avtocesto s svojim priključkom in veliko prostora ob njem. Kopičenje gospodarstva na tem območju ohranja podeželje v zaledju, istočasno pa nas postavlja ob bok velikim. Smo zraven.
 

OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT
 

V suhoparnem uradniškem jeziku se mu reče kar OPPN, je pa potreben za podrobnejše načrtovanje vsake prostorske ureditve. Določa lokacijske pogoje za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja zlasti glede namena, lege, funkcije, velikosti in oblikovanja objektov, določijo pa se tudi prostorski ukrepi po veljavni prostorski zakonodaji.
Za naš gospodarsko tehnološki center je občinski podrobni prostorski načrt pripravljen in neposredno pred sprejemom.
 

IN ČEMU BO VSE SKUPAJ PODOBNO?
 

V coni bodo objekti, namenjeni proizvodni, skladiščni, trgovski, poslovni, servisni in storitveni dejavnosti.

Pretežni del območja je namenjen gradnji objektov gospodarsko tehnološkega centra, le manjši del na severni strani se zaradi slabe nosilnosti tal in težke dostopnosti predvidi kot zelena površina. V območju bo locirana tudi centralna čistilna naprava, ki bo sprva služila potrebam novega gospodarsko tehnološkega centra, kasneje pa se predvideva nadgradnja za potrebe celotne občine Škocjan. Zemljišče, namenjeno čistilni napravi, je dovolj veliko za kasnejše dograditve, kar bi omogočilo tudi priključitev občine Šentjernej.
 

Ker končni investitorji objektov v fazi priprave OLN še niso znani, je bilo treba prostorsko zasnovo pripraviti tako, da bo omogočala čim večjo fleksibilnost. Območje je razdeljeno na več funkcionalnih enot. Vsaka od funkcionalnih enot, ki je namenjena gradnji objektov gospodarsko tehnološkega centra, lahko predstavlja zaključeno celoto, namenjeno enemu investitorju, ali pa jo je možno razdeliti na manjše gradbene parcele. Glede na opravljene analize trga je treba predvideti različne velikosti parcel, od 2.500 m2 do 10.000 m2. OLN predvideva raster parcelacije tako, da bo ponudba parcel raznolika, zasnova območja pa kar najbolj racionalna. To pomeni, da je treba predvideti kvalitetno napajanje celotnega območja s čim manjšo dolžino cest in komunalne infrastrukture. Lega objektov bo določena z regulacijskimi črtami in odmiki od parcelnih mej, tlorisna velikost znotraj posamezne gradbene parcele bo omejena s predpisano največjo izrabo zemljišča. Prav tako bo določen tudi največji višinski gabarit objektov.
 

Zemljišča ob regionalni cesti so namenjena postavitvi nekoliko višjih stavb, višine do 16 m, s pretežno trgovsko, storitveno in pisarniško namembnostjo. Stavbe v večjem, osrednjem delu območja, bodo nekoliko nižje, visoke do 12 m, njihova namembnost bo predvsem proizvodna, skladiščna in trgovska.
 

V CONI TUDI MANJŠI OBJEKTI
 

Na vzhodnem robu je predvidena postavitev manjših stavb, namenjenih manjšim podjetjem. Na preglednem načrtu so na tem območju prikazane manjše parcele, kar pa ne pomeni, da jih ni mogoče združevati. Pogoji pozidave na tem delu območja jasno predpisujejo gabarite objektov, lege in smeri ter morebitne pomožne objekte. Zainteresirani investitorji se bodo tako morali podrediti predpisanim prostorskim zahtevam, nikakor pa ne bo mogoča stihijska pozidava, odprte deponije ali celo ohranitev obstoječih nelegalnih zgradb.
 

KRAJINSKA SLIKA
 

Kot vsaka nova pozidava bo tudi gospodarsko tehnološki center Škocjan spremenil podobo krajine. Da bo ureditveno območje pravilno umeščeno v prostor, so na njegovih robovih in ob vstopnih točkah v cono predvidene zelene ureditve. Zunanji robovi se bodo zasadili s skupinami in nesklenjenimi linijami avtohtonih dreves, ki jih srečujemo na obrobju Krakovskega gozda, na notranjih zelenih robovih parcel in prostorih ob cestah pa bo šlo za »urbano« zasaditev parkovnih dreves in grmovnic. Tako bo zunanji rob območja vizualno neagresivno prehajal v širši prostor, znotraj pa bodo ureditve podrejene novi vsebini in ji bodo dajale prijaznejši videz.
 

PROMETNA UREDITEV
 

Območje se prometno navezuje na sistem obstoječih cest. Regionalna cesta, ki poteka po jugovzhodni strani in navezava na avtocesto zagotavljata dobro povezanost s širšo okolico.
 

Uvoz v severni del cone bo preko obstoječega štiri krakega križišča pri izvozu z avtoceste. Občinski lokacijski načrt predvideva rezervat za možno izvedbo rondoja na tem mestu v kasnejši fazi. Napajalna cesta za severni del območja se bo navezala na rekonstruirano vzdrževalno cesto, ki poteka vzporedno z avtocesto proti severu.
 

Križišče regionalne in lokalne ceste za Hudenje se bo uredilo kot krožišče, ki predstavlja glavni vhod v cono. Lokalna cesta proti naselju Hudenje je tako glavna napajalna cesta območja, saj neposredni uvozi na parcele z regionalne ceste niso predvideni. Uvozi na parcele bodo urejeni ali neposredno z lokalne ceste ali preko napajalnih cest, ki se zaključijo s krožišči. Do stanovanjskih hiš v območju nekdanjega mlina se predvidi nova napajalna cesta.
 

KOMUNALNO ENERGETSKA UREDITEV
 

V trasah cest ali ob njih je predvidena komunalna in energetska infrastruktura. Območje bo opremljeno s kanalizacijo za odpadne vode, ki se bo stekala v čistilno napravo v območju cone. Predvidena je tudi kanalizacija za padavinske vode, ki se bo preko predvidenih zadrževalnikov meteorne vode stekala v bližnje odprte jarke ali v vodotok Mlako.
 

Vodovod bo sprva priključen na obstoječe vodovodno omrežje v Dobravi, po rekonstrukciji vodovodnega omrežja v Škocjanu pa se bo priključil nanj. Območje bo opremljeno tudi z vodovodnim sistemom za tehnološko vodo. Črpanje talne vode je v ta namen predvideno v bližini čistilne naprave.
 

Za ogrevanje in za potrebe tehnologije je predvideno plinovodno omrežje, ki se bo navezalo na obstoječ visokotlačni plinovod, ki poteka vzhodno od cone. Pred vstopom v cono je predvidena pretvorna plinska postaja.
 

Električno omrežje se bo navezalo na obstoječo transformatorsko postajo, ki se nahaja ob predvidenem rondoju. V sami coni pa sta poleg transformatorske postaje v območju „Strešnik" predvideni še dve novi transformatorski postaji.
 

Omočje GTC Škocjan bo opremljeno tudi s sodobnim telekomunikacijskim omrežjem.
 

Komunalno energetska ter prometna ureditev se bosta izvajali postopoma, smiselno glede na dinamiko izvajanja predvidenih objektov v coni.
 

BO ŠKOCJAN UMAZAN?
 

Nikakor. Občinski lokacijski načrt obravnava vpliv predvidenih objektov na okolje v času gradnje in po njej ter potrebne ukrepe za zmanjšanje teh vplivov. Ob upoštevanju ukrepov, ki jih predvideva občinski lokacijski načrt, bo vpliv obravnavanih objektov in predvidenih posegov na okolje zanemarljiv.
 

Škocjan bo s svojo značilno prostorsko sliko, pestrostjo krajinskih elementov in zanimivih pogledov ostal to, kar je. Tudi v bodoče bo tu mogoče prijetno bivanje v objemu nenačetih gričev in zavitih dolin, obiskovalcem pa bo ponujen oddih v prepletu številnih samosvojih ambientov, ki so tu tako enkratni.
 

Roman Stopar, krajinski arhitekt
 

 

PROSTORSKI PODATKI OBČINE ŠKOCJAN NA PISO SISTEMU
 

V začetku letošnjega leta so bili prostorski podatki občine Škocjan preneseni in vključeni v spletni pregledovalnik imenovan PISO. S tem je uporabnikom, ki imajo dostop do spleta, omogočen vpogled v prostorske podatke občine tudi od doma.
 

Za dostop do podatkov je potrebno imeti uporabniško ime in geslo s pomočjo katerega se dostopa do omenjenih podatkov. V primeru, da posameznik še ni prijavljen v sistem, mora najprej uspešno izvesti prijavo, kjer se določita uporabniško ime in geslo na podlagi katerega se lahko kasneje dostopa do podatkov. Prijava je za uporabnika brezplačna, hitra in enostavna.
 


Tako lahko sedaj uporabnik enostavno pregleduje podatke na območju občine Škocjan o parcelah in parcelnih številkah, hišnih številkah, poslovnih subjektih, gospodarski javni infrastrukturi, kmetijskih zemljiščih, varstvu narave, kulturni dediščini, namenski rabi prostora ...
 

Spletni naslov PISO portala: http://www.geoprostor.net/PisoPortal/Default.aspx

 

Dokument identifikacije investicijskega projekta
 

Spoštovani svetniki Občine Škocjan,

v spodnji datoteki najdete Dokument identifikacije investicijskega projekta: Hidravlične izboljšave in nadgradnja sistema pitne vode na območju Dolenjske - Občina Škocjan, ki bo na prihodnji (18.) redni seji pod samostojno točko obravnavan v sprejem.
 

Popolni dokument, kjer so priložene tudi grafične priloge z načrti, se nahaja v vpogled pri občinski upravi Občine Škocjan.

 Priloge:

Gospo- darstvo

Društva

Uporabne informacije

TURIZEM

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE
UREDITEV OBMOČJA OB RADULJI