OBČINA
ŠKOCJAN
KORONAVIRUS INFORMACIJE - Preberi več - Skrij obvestilo

EU projekti

18 oktober 2021
--:--:--

Občina Škocjan se prizadeva za čim bolj učinkovito koriščenje finančnih sredstev iz skladov in drugih virov proračuna Evropske unije. Biti na pravem mestu ob pravem času in si tako zagotoviti čim več uspešno prijavljenih projektov, je cilj uspešnega delovanja vsake občine. To je naša prihodnost in usmerjenost v iskanje dodatnih virov financiranja.

 

Naši projekti, ki so sofinancirani iz proračuna EU:

 

 

ŠE NEKAJ KORISTIH INFORMACIJ …

Več kot polovica evropskih sredstev se zagotavlja prek petih evropskih strukturnih in investicijskih skladov. Sklade skupaj upravljajo Evropska komisija in države EU.

Sredstva skladov so namenjena vlaganju v nova delovna mesta ter v trajnostno in zdravo evropsko gospodarstvo in okolje.

 

Evropski strukturni in investicijski skladi:

  1. Evropski sklad za regionalni razvoj – spodbuja uravnotežen razvoj v različnih regijah EU.
  2. Evropski socialni sklad – podpira programe zaposlovanja po vsej Evropi ter vlaga v človeški kapital – delavce, mlade in vse, ki iščejo zaposlitev.
  3. Kohezijski sklad – financira prometne in okoljske projekte v državah, v katerih bruto nacionalni dohodek na prebivalca ne dosega 90 % povprečja EU. V obdobju 2014–2020 so to naslednje države: Bolgarija, Hrvaška, Ciper, Češka, Estonija, Grčija, Madžarska, Latvija, Litva, Malta, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška in Slovenija.
  4. Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja – osredotoča se na reševanje posebnih izzivov, s katerimi se spopadajo podeželska območja EU.
  5. Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo – spodbuja ribiče pri prehodu na trajnostni ribolov in pomaga obalnim skupnostim pri diverzifikaciji gospodarstva, s čimer se izboljša kakovost življenja njihovih prebivalcev.

 

Povzeto iz:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/european-structural-and-investment-funds_sl